ทัวร์ออสเตรเลียปีใหม่ เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท – เกาะฟิลลิป 5D3N By TG (28DEC-1JAN19) ทัวร์ออสเตรเลีย ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ออสเตรเลียปีใหม่ เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท – เกาะฟิลลิป 5D3N By TG (28DEC-1JAN19) ทัวร์ออสเตรเลีย ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 61,900 บาท
รหัสสินค้า: BW_HMNY_TG
สถานะสินค้า:
HIGHLIGHT MELBOURNE  5 DAYS 3 NIGHTS
( NEW YEAR CELEBRATION 2019)

เมลเบิร์น
เกรทโอเชี่ยนโร้ท – เกาะฟิลลิป

โดยสายการบินไทย TG


 ทัวร์ออสเตรเลีย ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 
 

อัตราค่าบริการ

คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋ว
และค่าวีซ่าแล้ว
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 
ผู้ใหญ่ (พัก 2 -3 ท่าน/ห้อง) 61,900.- บาท 35,900.- บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่       57,900.- บาท 32,900.- บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 54,900.- บาท 30,900.- บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 50,900.- บาท 28,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ    9,900.- บาท   9,900.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด   1,000. -บาท    1,000. -บาท
 
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน หากสายการบินมีการ
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** สำหรับห้องที่พัก 3 ท่าน (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจำนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double bed) หรืออาจจะจัดเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่ + 1 เตียงเสริม ( 1 Double+1 extra bed )
*** บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้า
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้
*** มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,500 บาท
* ที่นั่งสำหรับกรุ๊ปที่เราจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้านหน้าสุด(long leg seat)
 

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น จะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำกว่า 1 ปีหรือเกิน 85 ปีขึ้นไป อายุ 1-15ปี และ 75-84ปีคุ้มครอง 50 %  ( รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
 6. ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่  5 มิถุนายน 2561 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ำมันหลังจากนี้
 7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าออสเตรเลีย 
 
 
อัตรานี้ไม่รวม  
 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้ท่านละ 30 กิโลกรัม และ กระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 3. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า *ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า
 6. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง