ทัวร์ดูบอล ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ ชมฟุตบอล เยอรมนี vs เม็กซิโก 6D3N BY EK 15-20 JUN'18

ทัวร์ดูบอล ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ ชมฟุตบอล เยอรมนี vs เม็กซิโก 6D3N BY EK 15-20 JUN'18
ราคา: 99,900 บาท
รหัสสินค้า: HUB_HG01-C2_EK
สถานะสินค้า:
รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน

** ชมฟุตบอล เยอรมนี VS เม็กซิโก **
จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน 
ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส


** ทัวร์รัสเซียดูบอลคุ้มที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ ** 
วันเดินทาง                ราคา
มิถุนายน 15-20 มิถุนายน 99,900
 

**แบ่งชำระ 2 งวด**
ครั้งที่ 1   ภายใน 3 วันหลังทำการจอง                             50,000 บาท
ครั้งที่ 2   ชำระก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2561                  49,900 บาท
 
อัตรานี้รวม
 
 •  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 •          อัตรานี้ รวมตั๋วชมฟุตบอล แบบ Match Club
    - เป็นตั๋วที่นั่งชมใน CAT 1 แบบติดขอบสนาม
    - บริการเคาน์เตอร์อาหารแบบบุฟเฟ่ต์
    - บริการบาร์เครื่องดื่มนานาชนิด ก่อนเกมส์และหลังจบเกมส์
    - ของที่ระลึกแบบ Commemorative Gifts
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)