Discovery Russia 8 Days BY EK (MAY-AUG18) ทัวร์รัสเซียดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

Discovery Russia 8 Days BY EK (MAY-AUG18) ทัวร์รัสเซียดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 49,900 บาท
รหัสสินค้า: HUB_HG03_EK
สถานะสินค้า:
Discovery Russia 8 วัน
เดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม61 
โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน– สแปร์โรว์ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คัส

 พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – กาล่าดินเนอร์

ทัวร์รัสเซียดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง                 ราคา
พฤษภาคม 15-22 / 19-26 พ.ค. 49,900
กรกฏาคม 20-27 / 23-30 ก.ค.
25 ก.ค.-1 ส.ค. / 26 ก.ค.-2 ส.ค.
สิงหาคม 6-13 / 9-16 / 10-17 / 11-18 / 15-22 ส.ค.
28 ส.ค.-4 ก.ย.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท
​​พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 10,000 ​บาท
พักเดี่ยวบนรถไฟ เพิ่มท่านละ 3,000 บาท
อัตรานี้รวม
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
✗ ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)