Delight Moscow 6 Days BY EK (APR-MAY18) ทัวร์รัสเซียดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

Delight Moscow 6 Days BY EK (APR-MAY18) ทัวร์รัสเซียดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 29,900 บาท
รหัสสินค้า: HUB_HG01B_EK
สถานะสินค้า:
Delight Moscow 6 Days 
เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม61 โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้
สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบัท


ทัวร์รัสเซียดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์ 
อัตราค่าบริการ​
วันเดินทาง         ราคา
เมษายน 27 เม.ย.-2 พ.ค. / 30 เม.ย.-5 พ.ค. 29,900
พฤษภาคม 3-8 / 8-13 / 9-14 /22-27 / พ.ค. 61
 
 
 
 
 
 
 
 
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท
​​พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 6,000 ​บาท
 
อัตรานี้รวม
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ตลอดทริป)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)