AMAZING TURKEY CHERRY 9D6N BY TK ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

AMAZING TURKEY CHERRY 9D6N BY TK ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 37,500 บาท
รหัสสินค้า: SSM_TKCHERRY_TK
สถานะสินค้า:
AMAZING TURKEY CHERRY 9D6N BY TK

ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
  : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ราคาต่อท่าน
 
กำหนดการเดินทาง ราคา/ บาท
มิถุนายน 2561
1-9 มิ.ย.
8-16 มิ.ย.
15-23 มิ.ย.
22-30 มิ.ย.
29 มิ.ย.-7ก.ค.
  
37,500 .-
 
พักเดี่ยวเพิ่ม 7,900
 
หมายเหตุ
  1. ราคานี้สำหรับผู้โดยสาร 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
  2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว
อัตราค่าบริการนี้รวม  
1.     ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด   (กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ)
        และรวมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 1 เที่ยว (ไครซีรี-อิสตันบูล)
2.    ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
3.    ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง    
4.    ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
5.    ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
6.    ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  
7.    ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์  
8.    ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
2.ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
5.ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน
6.ค่าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทัวร์-ทิปไกด์ท้องถิ่น ( 90 USD/คน/ทริป)
7.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ  
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%