AMAZING TURKEY TULIP 9D6N BY TK ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

AMAZING TURKEY TULIP 9D6N BY TK ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 35,600 บาท
รหัสสินค้า: SSM_TKTULIP_TK
สถานะสินค้า:
AMAZING TURKEY TULIP 9D6N BY TK

ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์


กำหนดการ
เดินทาง / อัตราค่าบริการ  : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ราคาต่อท่าน
 
กำหนดการเดินทาง ราคา/ บาท
เมษายน-พฤษภาคม 2561
3 - 11 เม.ย.
14 - 22 เม.ย. (สงกรานต์)
15 - 23 เม.ย. (สงกรานต์)
16 - 24 เม.ย  (สงกรานต์)
17 - 25 เม. ย  (สงกรานต์)
20 - 28 เม.ย.
21 - 29 เม.ย.
25 เม.ย. - 3 พ.ค.
01-09 พ.ค.
03-11 พ.ค.
04-12 พ.ค.
05 -13 พ.ค.
11-19 พ.ค.
16-24 พ.ค.
18-26 พ.ค
25 พ.ค.-2มิ.ย.
 
35,600
39,950
39,950
39,950
39,950
35,600
35,600
35,600
35,600
35,600
35,600
35,600
35,600
35,600
35,600
                         35,600
พักเดี่ยวเพิ่ม 7,900
 ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
หมายเหตุ
1.  ราคานี้สำหรับผู้โดยสาร 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่ม  ท่านละ 3,000 บาท
2.  ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว
อัตราค่าบริการนี้รวม  
1.     ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด(กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ) และรวมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศตุรกี 1 เที่ยว
2.    ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
3.    ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง    
4.    ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
5.    ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
6.    ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ   
7.    ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.   ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
2.   ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
3.   ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
4.   ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน
5.   ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทัวร์-ทิปไกด์ท้องถิ่น ( 90 USD/ท่าน/ทริป)
6.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ