AMAZING TURKEY SPRING 9D6N BY TK ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

AMAZING TURKEY SPRING 9D6N BY TK ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 32,900 บาท
รหัสสินค้า: SSM_TKSPRING_TK
สถานะสินค้า:
AMAZING TURKEY SPRING 9D6N BY TK

ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์


กำหนดการ
เดินทาง / อัตราค่าบริการ  : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ราคาต่อท่าน
 
กำหนดการเดินทาง ราคา/ บาท
มีนาคม 2561
2-10 มี.ค.
9-17 มี.ค.
10-18 มี.ค.
18-26 มี.ค.
22 - 30 มี.ค.
29 มี.ค. -6 เม.ย.
30 มี.ค. -7 เม.ย.
31 มี.ค. - 8 เม.ย.
 
32,900
32,900
32,900
34,800
32,900
34,800
34,800
34,800
 
พักเดี่ยวเพิ่ม 7,900
ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
หมายเหตุ
1.  ราคานี้สำหรับผู้โดยสาร 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่ม  ท่านละ 3,000 บาท
2.  ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
1.     ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด(กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ) และรวมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศตุรกี 1 เที่ยว
2.    ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
3.    ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง    
4.    ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
5.    ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
6.    ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ   
7.    ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.   ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
2.   ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
3.   ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
4.   ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน
5.   ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทัวร์-ทิปไกด์ท้องถิ่น ( 90 USD/ท่าน/ทริป)
6.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ