Italy Switzerland France 9 Days (Promotion 2018) BY QR ทัวร์อิตาลีที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

 Italy  Switzerland  France 9 Days (Promotion 2018) BY QR ทัวร์อิตาลีที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 75,999 บาท
รหัสสินค้า: GZT_GG02(S)_QR
สถานะสินค้า:
 Italy  Switzerland  France 9 Days (Promotion 2018) BY QR


ทัวร์อิตาลีที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์


 
กำหนดการเดินทาง
เดือนมกราคม : 27 ม.ค. – 4 ก.พ. 2561
เดือนกุมภาพันธ์ : 10 – 18 ก.พ. 2561
เดือนมีนาคม : 10 – 18 มี.ค.  //  24 มี.ค. – 1 เม.ย. 2561
 
  อิตาลี  สวิตเซอร์แลนด์  ฝรั่งเศส 9 วัน 
 โดย QATAR AIRWAYS
 
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่
(พักห้องคู่)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 
 
เดือนมกราคม : 27 ม.ค. – 4 ก.พ. 2561 75,999 15,000  
เดือนกุมภาพันธ์ : 10 – 18 ก.พ. 2561 75,999 15,000  
เดือนมีนาคม : 10 – 18 มี.ค.  //  24 มี.ค. – 1 เม.ย. 2561 75,999 15,000  
 
อัตรานี้รวม
1)     ค่าตั๋วเครื่องบิน (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2)   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3)  ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
4)     ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
5)   ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
6)   ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7)   ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8)   ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)
9)   ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
10)          ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
1)   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2)   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3)   ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4)   ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5)            ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน.
6)            ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 14 ยูโร)