ทัวร์ ภูฏาน 5 วัน 4 คืน BY KB (พ.ค.-ก.ค.61)

ทัวร์ ภูฏาน 5 วัน 4 คืน BY KB (พ.ค.-ก.ค.61)
ราคา: 54,900 บาท
รหัสสินค้า: VWT_BT_KB
สถานะสินค้า:
ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

โดยสายการบิน Drukair (KB)

*ทัวร์ภูฏานดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์ *


 
อัตราค่าบริการผู้ใหญ่ ต่อท่าน เดินทาง 16 ท่านขึ้นไป
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องละ2 ท่าน) พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 
9 - 13 พ.ค . (วันพืชมงคล)
30 พ.ค. - 03 มิ.ย .
54,900.- บาท 9,500.- บาท
27 มิ.ย -01 ก.ค. 54,900.- บาท 9,500.- บาท
25 - 29 ก.ค. ( วันอาสาฬบูชา - วันเข้าพรรษา) 54,900.- บาท 9,500.- บาท
 
วันที่ ไฟล์ท ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง
วันที่หนึ่ง (พุธ) KB121 สุวรรณภูมิ (BKK) พาโร (PBH) 06.50 10.10
วันที่ห้า (อาทิตย์) KB120 พาโร (PBH) สุวรรณภูมิ (BKK) 11.45 17.05
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัดตามที่ระบุ
 • ค่าวีซ่าภูฏาน สำหรับหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 •  
 • อาหารตามรายการ และน้ำดื่มวันละ 2 ขวดต่อท่าน ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบัติเหตุ 500,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 •  ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ ตลอดการเดินทาง 1500 บาท ต่อท่าน