UNSEEN UZBEKISTAN เยือนดินแดนแห่งพันหนึ่งทิวา ... อาหรับราตรี 8DAYS BY HY ทัวร์ภูฏานที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

UNSEEN UZBEKISTAN เยือนดินแดนแห่งพันหนึ่งทิวา ... อาหรับราตรี 8DAYS BY HY ทัวร์ภูฏานที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 39,000 บาท
รหัสสินค้า: PRD_UNSEEN8D_HY
สถานะสินค้า:
UNSEEN UZBEKISTAN เยือนดินแดนแห่งพันหนึ่งทิวา ... อาหรับราตรี 8DAYS BY HY

ทัวร์ภูฏานที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์ 
กำหนดการเดินทาง          
27 มีนาคม -03 เมษายน 2561    ราคาท่านละ 39,900.- บาท
10-17 เมษายน 2561                 ราคาท่านละ 41,900.- บาท (สงกรานต์)

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว Uzbekistan (HY)  (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศอุซเบกิสถาน
ค่าทีพักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
ค่าวีซ่าท่องเที่ยว
ค่าเครื่องดื่ม (น้ำเปล่า) บนรถโค้ช วันละ 1 ขวด
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าธรรมเนียม กล้องถ่ายรูป หรือ วีดีโอ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ากับ 35 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 7  วัน รวมเท่ากับ  21 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)