KASHMIR HIGHLIGHTS 6D4N BY SG ทัวร์แคชเมียร์ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

KASHMIR HIGHLIGHTS 6D4N BY SG ทัวร์แคชเมียร์ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 35,900 บาท
รหัสสินค้า: HIM_KASH05_SG
สถานะสินค้า:
KASHMIR HIGHLIGHTS 6D4N BY SG

ทัวร์แคชเมียร์ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

อัตราค่าบริการ
 **ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้น
 
กำหนดวันเดินทาง อัตราค่าบริการ
เดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป พร้อมหัวหน้าทัวร์
หากผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 4,000 บาท
หมายเหตุ:  สำหรับเด็ก 2-12 ปี ลดท่านละ 2,000 บาท
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
กุมภาพันธ์ 2561 35,900.- 8,500.-
มีนาคม 2561 36,900.- 8,500.-
เมษายน 2561 37,900.- 8,500.-
 
กรุณาเตรียม ค่าทิปไกด์ คนขับรถท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท โดยประมาณ
การให้ทิปตามธรรมเนียม ทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์
 
อัตราค่าบริการรวม :
 • ค่าตั๋วเครื่องบินตามที่ระบุบในรายการ ตั๋วระหว่างประเทศ (กรุงเทพ เดลี กรุงเทพ รวมน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 20 กก. ) และ กระเป๋าแฮนแบ๊คถือขึ้นเครื่อง 7 กก. เท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียม E-visa อินเดีย หมายเหตุ สำหรับท่านที่เคยทำ E- visa  มาก่อนหน้านี้แล้ว ตามกฎของสถานฑุตอินเดีย อนุญาติให้ทำได้ปีละ 2 ครั้ง นับจาก มกราคม – ธันวาคม พศ. ในปีนั้น หากท่านทำครั้งที่ 3 อาจถูกปฎิเสธการเข้าเมือง
หากต้องการทำวีซ่าติดเล่ม เพิ่มเงิน 4,100 หรือ หากต้องการส่งแบบไปรณีย์ ค่าธรรมเนียมเล่มละ 4,335 บาท (ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการเล่มละ 800 บาท) ผู้เดินทางต้องเดินทางไปแสกนลายนิ้มมือด้วยตัวเอง โดยมีเจ้าหน้าบริการเรื่องการกรอกเอกสารให้ท่าน
 • ค่าที่พักโรงแรมที่พาฮาแกม 1 คืน และ โรงแรม บ้านเรือ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) จำนวน 4  คืน ตามระบุในรายการ
 • ค่ารถที่ใช้ในการเดินทางตามโปรแกรททัวร์ // รถที่เหมาะสมกับสภาพถนน และขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้เดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • หัวหน้าทัวร์ และ ไกด์ท้องถิ่น  ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000บาทต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน500,000 บาท)แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 
อัตราค่าบริการไม่รวม :
 • ค่าตั๋วเช๊ค ณ วันปัจจุบัน หากตั๋วมีราคาเกิน 15,000 บาท ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าตั๋วตามจริง ณ วันออกตั๋ว
 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนชาวชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าภาษีหัก ณ  ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)     
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม /ค่ากิจกรรมพิเศษ ต่างๆ