ทัวร์ดูบอลสเปน ลาลีกา (บาร์เซโลน่า - รีล มาดริด) 7 วัน 4 คืน BY EK (กำหนดเดินทาง 2 – 8 พฤษภาคม 2561) ทัวร์ดูบอลที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

ทัวร์ดูบอลสเปน ลาลีกา (บาร์เซโลน่า - รีล มาดริด)  7 วัน 4 คืน BY EK  (กำหนดเดินทาง 2 – 8 พฤษภาคม 2561) ทัวร์ดูบอลที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 159,000 บาท
รหัสสินค้า: FB_PTEEK371_EK
สถานะสินค้า:
ทัวร์ดูบอลสเปน ลาลีกา (บาร์เซโลน่า - รีล มาดริด)  7 วัน 4 คืน BY EK 
(กำหนดเดินทาง 2 – 8 พฤษภาคม 2561)

ทัวร์ดูบอลที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการ  (บาท) 2 - 8 พ.ค.61
ผู้ใหญ่พัก (ห้องคู่) ท่านละ 159,000
เด็กอายุ 5 - 11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 145,000
เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 139,000
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,000
กรณีไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักออกท่านละ 30,000
กรณีมีวีซ่า หักออกท่านละ 2,500
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
ü ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ü ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ü ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
ü ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
ü ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ü ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ü ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล
ü ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
ü หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ü ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสเปน
ü ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น
ü บริการน้ำดื่ม ทุกวัน วันละ 1 ขวด
 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 û   ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 û   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 û   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 û   ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 û   ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ /คน /วัน)