ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ ฟรี ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา 5วัน BY EK (เม.ย.-พ.ค.61)

ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ ฟรี ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา 5วัน BY EK (เม.ย.-พ.ค.61)
ราคา: 32,888 บาท
รหัสสินค้า: PV_HE-DU_EK
สถานะสินค้า:
 ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ HELLO DUBAI 5D3N
สายการบิน เอมิเรสต์ (EK)  (เดินทาง เม.ย.-พ.ค.61)

แถมฟรี !!  ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)  
 ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น
+นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
+ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์  
+ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
+ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall
+เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบำหน้าท้อง
ìเมนูสุดพิเศษ!!! ร้านดัง Red Lobster @ Dubai Mall
+เข้าชมสวนดอกไม้กลางทะเลทราย DUBAI MIRACLE GARDEN
+ตึกใหม่!!! เข้าหอชมวิว DUBAI FRAME ที่มีลักษณะกรอบรูปขนาดใหญ่
 
** ìì ราคารวมวีซ่าแล้ว ìì **

**แถมฟรี!! ของพรีเมี่ยมโมเดลตึก เบิร์จคาริฟา ทุกที่นั่ง**


ทัวร์ดูไบดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
26-30 เม.ย. 61
28 เม.ย.-02 พ.ค. 61
9-13 พ.ค. 61
10-14 พ.ค. 61
26-30 พ.ค. 61
32,888 บาท 32,888 บาท 32,888 บาท 7,500 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK )
 ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ    
 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ  
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
 ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
 วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
 (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี
ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
 ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 คนขับรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  29 USD ต่อทริป
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4วัน เท่ากับ 12 USD)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 3วัน เท่ากับ 9 USD)     
 พนักงานขับรถในประเทศดูไบ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 3วัน เท่ากับ 6 USD)
 พนักงานขับรถท่องทะเลทราย  ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 1 วัน เท่ากับ 2 USD)