ล่องเรือสำราญสุดหรู ALASKA Emerald Princess การันตีเดินทางแน่นอน 15-25 ก.ย.61

ล่องเรือสำราญสุดหรู ALASKA Emerald Princess การันตีเดินทางแน่นอน 15-25 ก.ย.61
ราคา: 109,999 บาท
รหัสสินค้า: JFH_ALASKA_EP
สถานะสินค้า:

โปรแกรมล่องเรือสำราญสุดหรู Emerald Princess 
แห่งขั่วโลกเหนือ เส้นทางอลาสก้า 11วัน 8คืน 
????เดินทาง 15-25 ก.ย. 61 *การันตีเดินทางแน่นอน*
จากซีแอตเทิลมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงแห่งแซลมอน????"Ketchikan"

????ชมมรดกโลกทางธรรมชาติที่ "Tracy Arm Fjods"
????ชมธารน้ำแข็งยัก์ "Mendenhall Glacier"
????ชมเมืองแห่งสวน ????????️"Victoria????????

เดินทางเป็นหมู่คณะ มีหัวหน้าทัวร์ดูแล
บินโดย EVA Air สะสมไมล์ได้ 100%


* ล่องเรือสำราญดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ *ช่วงวันเดินทาง
15 – 25 กันยายน 2561
ผู้ใหญ่พักห้องคู่
( คนที่ 1 และ 2)
ท่านที่ 3 และ 4
(พักร่วมกับท่านที่ 1 และ 2)
พักเดี่ยว
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 109,999 93,999 135,999
ห้องพักแบบมีระเบียง 129,999 99,999 159,999

อัตราค่าบริการนี้รวม:
1.         ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน EVA Airways
2.         ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน และบนฝั่ง 1 คืน (ที่ซีแอตเทิล), ทัวร์ตามโปรแกรม
3.         รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ
4.         อาหารทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
5.         ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา
6.         หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ
7.         ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ำมันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดนํ้ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลง
9.         ทัวร์ที่เมืองซีแอตเทิล, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ (ตามที่ระบุในโปรแกรมเท่านั้น)
10.       ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
11.       ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70ปี)
12.       ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 
อัตรานี้ไม่รวม:                                 
  1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งต่างๆ (ที่ไม่ได้แจ้งในโปรแกรม)
  3. ทิปพนักงานบนเรือ วันละ USD 13.50 ต่อท่าน (USD 94.50)
  4. ค่าทิปพนักงานขับรถวันละ USD 4 /วัน/ท่าน
  5. ค่าทิปพนักงานยก/เข็นกระเป๋าที่โรงแรมและท่าเรือ
  6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา , ค่าวีซ่าอื่น ๆ (ถ้ามี)
  7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ