ล่องเรือสำราญสุดหรู Costa Fortuna เที่ยวครบ 3 ประเทศ ไทย กัมพูชา เวียดนาม 5DN (4-8พ.ย.61)

ล่องเรือสำราญสุดหรู Costa Fortuna เที่ยวครบ 3 ประเทศ ไทย กัมพูชา เวียดนาม 5DN (4-8พ.ย.61)
ราคา: 16,999 บาท
รหัสสินค้า: JFH_COSTA_4-8NOV
สถานะสินค้า:
ล่องเรือสำราญสุดหรู Costa Fortuna เที่ยวครบ 3 ประเทศ
ไทย กัมพูชา เวียดนาม 
แหลมฉบัง –สีหนุวิลล์ – เกาะฟูก๊วก – เกาะสมุย – แหลมฉบัง 

เดินทาง: 4 – 8 พ.ย. 61 (5 วัน 4 คืน)

** ล่องเรือสำราญหรูและปลอดภัยที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ **
 

อัตราค่าบริการ
ช่วงวันเดินทาง 4 – 8 พฤศจิกายน 2561
แบบห้องพัก      ผู้ใหญ่ท่านล่ะ
 (พัก 2 ท่านต่อห้อง)
 ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
   พักเดี่ยว
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่างคลาสิค     15,999 เต็ม       เต็ม       เต็ม   เต็ม
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่างพรีเมี่ยม     16,999       11,999        8,999   19,999
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง     18,999       11,999       8,999   26,999
ห้องพักแบบมีระเบียง     21,999       11,999       8,999   31,999
 
อัตรานี้รวม:
 1. ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
 2. อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ, ภาษีท่าเรือ
 3. เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางแบบหมู่คณะ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 5. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุแบบหมู่คณะ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 
อัตรานี้ไม่รวม:
 1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 58/ต่อท่าน และ เด็กอายุ 4-12ปี ท่านละ USD 29 / ต่อท่าน  (ชำระบนเรือ)  ซึ่งเป็นธรรมเนียมสำหรับการล่องเรือสำราญ
 2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
 3. ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 5. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ