ล่องเรือสำราญสุดหรู Costa Fortuna-แหลมฉบัง-เกาะหมุย-สิงคโปร์-บินTR 4D3N By Costa (11-14พ.ย.61)

ล่องเรือสำราญสุดหรู Costa Fortuna-แหลมฉบัง-เกาะหมุย-สิงคโปร์-บินTR 4D3N By Costa (11-14พ.ย.61)
ราคา: 15,999 บาท
รหัสสินค้า: VWT_B2C-VWTC003_C
สถานะสินค้า:
ล่องเรือสำราญสุดหรู Costa Fortuna
แหลมฉบัง-เกาะหมุย-สิงคโปร์-บินกลับไทยโดย นกสกู๊ต (TR) 
4วัน3คืน โดยเรือ Costa
 (เดินทางวันที่ 11-14 พ.ย.61)


ล่องเรือสำราญที่หรูและปลอดภัยที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการ
ประเภทห้องพัก
ผู้ใหญ่ท่านละ
(พัก 2 ท่าน)
ผู้ใหญ่ 3rd//4th
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี *พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน* พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
ห้องพักไม่มีหน้าต่าง 15,999 13,999 12,999 19,999
ห้องมีหน้าต่าง 18,999 13,999 12,999 24,999
ห้องมีระเบียง 22,999 13,999 12,999 28,999

 
อัตรานี้รวม:
 1. ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
 2. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง
 3. ค่าตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ สายการบินนกสกู๊ต, แอร์เอเชีย, ไทยไลอ้อนแอร์ ชั้นประหยัด
 4. ค่าขนส่งกระเป๋าโดยสาร ซึ่งสายการบินมีบริการท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 5. อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ, ภาษีท่าเรือ
 6. ทัวร์ที่สิงคโปร์ (รายละเอียดตามระบุในรายการ)
 7. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางแบบหมู่คณะ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุแบบหมู่คณะ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 
อัตรานี้ไม่รวม:
 1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 43.50/ต่อท่าน (USD 14.50/ คืน) และ เด็กอายุ 4-12ปี ท่านละ USD 22 / ต่อท่าน  (ชำระบนเรือ)  ซึ่งเป็นธรรมเนียมสำหรับการล่องเรือสำราญ
 2. ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 10 SGD/ต่อท่าน
 3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
 4. ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 6. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ