ล่องเรือสำราญสุดหรู Costa Fortuna แหลมฉบัง-เกาะสมุย-สิงคโปร์ 4D3N (11-14พ.ย.61)

ล่องเรือสำราญสุดหรู Costa Fortuna แหลมฉบัง-เกาะสมุย-สิงคโปร์ 4D3N (11-14พ.ย.61)
ราคา: 15,999 บาท
รหัสสินค้า: TKT_LCH-SIN_CTF
สถานะสินค้า:
ล่องเรือสำราญระดับโลก COSTA FORTUNA
แหลมฉบัง– เกาะสมุย –สิงคโปร์ 

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ

   11 – 14 พฤศจิกายน 2561 (4 วัน 3 คืน)
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

รวมรถรับส่ง-ไปท่าเรือแหลมฉบัง..ที่นั่งจำนวนจำกัด...จองก่อน...มีสิทธิ์ก่อน
รวมตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์-กรุงเทพ 1 เที่ยว
รวมทัวร์สิงคโปร์ 1 วันเต็ม
มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทั้งการเดินทาง


* ล่องเรือสำราญที่หรูและดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์ *


 

อัตราค่าบริการ
ช่วงวันเดินทาง 11 – 14 พฤศจิกายน 2561
แบบห้องพัก      ผู้ใหญ่ท่านล่ะ
 (พัก 2 ท่านต่อห้อง)
 ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
   พักเดี่ยว
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง     15,999       13,999       12,999   19,999
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง     18,999       13,999       12,999   24,999
ห้องพักแบบมีระเบียง     22,999       13,999       12,999   28,999
 
 
อัตรานี้รวม:
 1. ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
 2. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง
 3. ค่าตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ สายการบินนกสกู๊ต, แอร์เอเชีย, ไทยไลอ้อนแอร์ ชั้นประหยัด
 4. ค่าขนส่งกระเป๋าโดยสาร ซึ่งสายการบินมีบริการท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 5. บินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 6. อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ, ภาษีท่าเรือ
 7. ทัวร์ที่สิงคโปร์ (รายละเอียดตามระบุในรายการ)
 8. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางแบบหมู่คณะ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 10. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุแบบหมู่คณะ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
อัตรานี้ไม่รวม:
 1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 43.50/ต่อท่าน และ เด็กอายุ 4-12ปี ท่านละ USD 22 / ต่อท่าน  (ชำระบนเรือ)  ซึ่งเป็นธรรมเนียมสำหรับการล่องเรือสำราญ
 2. ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 10 SGD/ต่อท่าน
 3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
 4. ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 6. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ