"ล่องเรืออลาสก้า" Emerald Princess Cruise 11 วัน BY BR ทัวร์ล่องเรือที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

"ล่องเรืออลาสก้า" Emerald Princess Cruise 11 วัน  BY BR ทัวร์ล่องเรือที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 99,900 บาท
รหัสสินค้า: WCT_WBR5011S_BR
สถานะสินค้า:
"ล่องเรืออลาสก้า"  Emerald Princess Cruise 11 วัน   BY BR 


ทัวร์ล่องเรือที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์อัตราค่าบริการ

 
ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
( มีเตียงเสริม )
  พักท่านเดียว / ห้อง
                      จ่ายเพิ่ม
 
19-29 พ.ค.//15-25 ก.ย. 61 99,900 99,900 99,900 49,000
16-26 มิ.ย.//28 ก.ค.-07 ส.ค.
11-21 ส.ค. 2561
119,900 119,900 119,500 49,000
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซิแอตเติ้ล -กรุงเทพฯ
 2. โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในแคนาดาจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 3. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 4. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 6. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าทิปพนักงานบริการในเรือ ที่ผู้เข้าพักจะต้องชำระทุกท่าน วันละ 13 USD / วัน / คน รวม 7 วัน ที่ท่านใช้บริการเรือ
 1. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 8,500 บาท
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศแคนาดาประมาณ 4,500 บาท
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 4. ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 6. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 7. ค่าทิปพนักงานขับรถในแองเคอเรจ และแวนคูเวอร์ โดยเฉลี่ย 5 ยูเอสดอลล่า / ท่าน / วัน
 8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย โดยเฉลี่ย  5  ยูเอสดอลล่า / ท่าน / วัน
 9. รายการทัวร์ชายฝั่ง ซึ่งท่านสามารถขอคำปรึกษาได้จากหัวหน้าทัวร์