ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบไต้หวัน 3อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย่หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D4N BY CI (มี.ค.-ก.ค.61)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบไต้หวัน 3อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย่หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D4N BY CI (มี.ค.-ก.ค.61)
ราคา: 22,999 บาท
รหัสสินค้า: FJL_L02_CI
สถานะสินค้า:
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบไต้หวัน 3อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย่หลิว

พิเศษ !ปล่อยโคมไฟผิงซี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น 
5วัน4คืน สายการบิน CHINA AIRLINES
(เดินทาง มี.ค.-ก.ค.61)


ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 
ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม
พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
02 – 06 APR’18 24,999 24,999 24,999 23,999 3,900
04 – 08 APR’18 24,999 24,999 24,999 23,999 3,900
27APR-01MAY’18 25,999 25,999 25,999 24,999 3,900
02 – 06 MAY’18 22,999 22,999 22,999 21,999 3,900
10 – 14 MAY’18 22,999 22,999 22,999 21,999 3,900
06 – 10 JUN’18 22,999 22,999 22,999 21,999 3,900
11 – 15 JUN’18 22,999 22,999 22,999 21,999 3,900
23 – 27 JUN’18 22,999 22,999 22,999 21,999 3,900
27JUN-01JUL’18 22,999 22,999 22,999 21,999 3,900


 

****ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ได้รวมค่าทิปคนขับ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ท่าน****

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
(ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด Random Seat)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ
    บริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
    ชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
 
อัตราไม่นี้รวม
1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทิป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า