ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เกาสง ไทจง ไทเป พักหรู5ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว1คืน 6D5N BY BI (เม.ย.-ส.ค.61) ​ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เกาสง ไทจง ไทเป พักหรู5ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว1คืน 6D5N BY BI (เม.ย.-ส.ค.61) ​ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 25,900 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_TPE22_CI
สถานะสินค้า:
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน 6วัน5คืน
 เที่ยวไต้หวัน ครบ3เมือง เกาสง ไทจง ไทเป พักหรู5ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว1คืน
เมนูพิเศษ!! ชาบูไต้หวัน ซีฟู๊ดกุ้งมังกร อาหารฮากกา


+ ไฮไลท์ทัวร์ +
DOME OF LIGHT – เจดีย์มังกรเสือ - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน
เมืองเจียอี้ 
– ชม2อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน , เย่หลิ่ว – นั่งรถไฟโบราณ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ


บินโดย CHINA AIRLINES (เดินทาง เม.ย.-ส.ค. 61)

ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
 
รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ , เด็ก
ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
11 - 16 เมษายน 2561 CI840 BKK-KHH (18.20-22.40)
CI831 TPE-BKK (09.10-12.10)
33,900 8,500 18,900
24 – 29 พฤษภาคม 2561 CI840 BKK-KHH (18.20-22.40)
CI835 TPE-BKK (13.35-16.20)
27,900 6,500 16,900
13 – 18 มิถุนายน 2561 CI840 BKK-KHH (18.20-22.40)
CI835 TPE-BKK (13.35-16.20)
25,900 6,500 15,900
25 – 30 กรกฎาคม 2561 CI840 BKK-KHH (18.20-22.40)
CI835 TPE-BKK (13.35-16.20)
27,900 6,500 16,900
08 – 13 สิงหาคม 2561 CI840 BKK-KHH (18.20-22.40)
CI835 TPE-BKK (13.35-16.20)
27,900 6,500 16,900
 
 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท** 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,200 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.     
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%