ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ครบเหนือจรดใต้ ไทเป - เกาสง แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 5D4N BY BI (พ.ค.-มิ.ย.61) ​ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ครบเหนือจรดใต้ ไทเป - เกาสง แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 5D4N BY BI (พ.ค.-มิ.ย.61) ​ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 25,900 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_TPE21_CI
สถานะสินค้า:
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน 5วัน4คืน
เที่ยวครบเหนือจรดใต้ ไทเป - เกาสง แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน พระกระโดดกำแพง

+ ไฮไลท์ทัวร์ +
หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต
วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of Light


บินโดย CHINA AIRLINES (เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61)

ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 

อัตราค่าบริการ 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
28 มี.ค. – 01 เม.ย.2561 25,900 25,900 25,900 5,500 15,900
02 – 06  พฤษภาคม 2561 25,900 25,900 25,900 5,500 15,900
09 - 13 พฤษภาคม 2561 26,900 26,900 26,900 6,000 15,900
16 - 20 พฤษภาคม 2561 26,900 26,900 26,900 6,000 15,900
23 – 27 พฤษภาคม 2561 25,900 25,900 25,900 5,500 15,900
30 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561 25,900 25,900 25,900 5,500 15,900
13 – 17 มิถุนายน 2561 25,900 25,900 25,900 5,500 15,900
 
 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.     
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%