ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน full service สายการบิน5ดาว พักหรู5ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว1คืน 5D3N BY BR (พ.ค.-มิ.ย.61) ​ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน full service สายการบิน5ดาว พักหรู5ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว1คืน 5D3N BY BR (พ.ค.-มิ.ย.61) ​ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 20,777 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_TPE13_BR
สถานะสินค้า:
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน 5วัน3คืน
full service สายการบิน5ดาว พักหรู5ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว1คืน
 พิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน + เสี่ยวหลงเปา + ซีฟู๊ดและกุ้งมังกร


+ ไฮไลท์ทัวร์ +
วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

บินโดย สายการบิน EVA AIR  (เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61)

ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
03 – 07 พฤษภาคม 2561
BR206 02.15 – 07.05
BR205 20.45 – 23.30
20,777 20,777 20,777 5,500 13,777
15 – 19 พฤษภาคม 2561
BR206 02.15 – 07.05
BR203 21.40 – 00.25+1
19,777 19,777 19,777 5,000 12,777
24 – 28 พฤษภาคม 2561
BR206 02.15 – 07.05
BR205 20.45 – 23.30
20,777 20,777 20,777 5,500 13,777
08 – 12 มิถุนายน 2561
BR206 01.45 – 06.35
BR203 21.40 – 00.25+1
19,777 19,777 19,777 5,000 12,777
13 – 17 มิถุนายน 2561
BR206 02.15 – 07.05
BR205 20.45 – 23.30
20,777 20,777 20,777 5,500 13,777
20 – 24 มิถุนายน 2561
BR206 02.15 – 07.05
BR205 20.45 – 23.30
19,777 19,777 19,777 5,000 12,777
27 มิ.ย. – 01 ก.ค.2561
BR206 02.15 – 07.05
BR205 20.45 – 23.30
19,777 19,777 19,777 5,000 12,777
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%