ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวสุดคุ้ม!! เหนือจรดไต้ นั่งกระเช้าเหมาคง พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน 6D5N BY WX (เม.ย.-ส.ค.61) ​ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวสุดคุ้ม!! เหนือจรดไต้ นั่งกระเช้าเหมาคง  พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน  6D5N BY WX (เม.ย.-ส.ค.61) ​ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 29,777 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_TPE11_TG
สถานะสินค้า:
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน 6วัน5คืน

เที่ยวสุดคุ้ม!! เหนือจรดไต้ นั่งกระเช้าเหมาคง พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน

กิจกรรมพิเศษ!! "D.I.Y พายสับปะรด" มื้อพิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา อาหารพื้นเมืองฮักกา


+ ไฮไลท์ทัวร์ +
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานอาลีซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซาน - วัดฝอกวงซาน - Dome of Light - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วม
ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ห้าง E-DA OUTLET MALL


บินโดย THAI AIRWAYS  (เดินทาง เม.ย.-ส.ค.61)

ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 

อัตราค่าบริการ 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 29,777 29,777 29,777 8,000 17,777
25 – 30 กรกฎาคม 2561 31,777 31,777 31,777 8,000 17,777
08 – 13 สิงหาคม 2561 29,777 29,777 29,777 8,000 17,777
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,200 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.     
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%