ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวครบ 3 อุทยาน บินหรูอยู่ดี พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 5D4N BY TG (พ.ค.-ก.ย.61) ​ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวครบ 3 อุทยาน บินหรูอยู่ดี พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 5D4N BY TG (พ.ค.-ก.ย.61) ​ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 25,900 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_TPE10_TG
สถานะสินค้า:
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน 6วัน4คืน

บินหรู .. อยู่ดี พัก 5 ดาว!! พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

สุดมันส์.. ตะลุยธรรมชาติ "เที่ยวครบ 3 อุทยาน" พิเศษ!! ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 

มื้อพิเศษ!! พระกระโดดกำแพง ชาบูไต้หวัน


+ ไฮไลท์ทัวร์ +
วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ไทจง - ไทเป
เจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว


บินโดย THAI AIRWAYS(เดินทาง พ.ค.-ก.ย.61)

ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
09 – 13 พฤษภาคม 2561 25,900 25,900 25,900 6,500 15,900
16 – 20 พฤษภาคม 2561 26,900 26,900 26,900 6,500 15,900
19 -23 พฤษภาคม 2561 25,900 25,900 25,900 6,500 15,900
25 – 29 พฤษภาคม 2561 27,900 27,900 27,900 7,500 16,900
07 – 11 มิถุนายน 2561 25,900 25,900 25,900 6,500 15,900
24 – 28 มิถุนายน 2561 25,900 25,900 25,900 6,500 15,900
26 – 30 กรกฎาคม 2561 29,900 29,900 29,900 7,500 16,900
27 – 31 กรกฎาคม 2561 29,900 29,900 29,900 7,500 16,900
09 – 13 สิงหาคม 2561 29,900 29,900 29,900 7,500 16,900
12 – 16 สิงหาคม 2561 27,900 27,900 27,900 7,500 16,900
09 – 13 กันยายน 2561 25,900 25,900 25,900 6,500 15,900
27 ก.ย. – 01 ต.ค.2561 25,900 25,900 25,900 6,500 15,900
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%