Wow!!!9,555 Taiwan 4D2N BY SL (เม.ย.-ต.ค.61)

Wow!!!9,555 Taiwan 4D2N BY SL (เม.ย.-ต.ค.61)
ราคา: 9,555 บาท
รหัสสินค้า: GLT_WOW_SL
สถานะสินค้า:

Wow!!!9,555 Taiwan (เม.ย.-ต.ค.61)

4วัน2คืน โดย การบินไทยไลออนแอร์
-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101
-ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
-บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินTHAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
-พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

ทัวร์ไต้หวันดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์


 

อัตราค่าบริการ

 
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว
27 - 30 Mar 2018 9,999 0 0 0 3,000
01 - 04 Apr 2018 11,111 0 0 0 3,000
08 - 11 Apr 2018 11,111 0 0 0 3,000
17 - 20 Apr 2018 11,111 0 0 0 3,000
22 - 25 Apr 2018 9,999 0 0 0 3,000
06 - 09 May 2018 9,999 0 0 0 3,000
13 - 16 May 2018 9,999 0 0 0 3,000
20 - 23 May 2018 9,999 0 0 0 3,000
03 - 06 Jun 2018 9,555 0 0 0 3,000
10 - 13 Jun 2018 9,555 0 0 0 3,000
17 - 20 Jun 2018 9,555 0 0 0 3,000
24 - 27 Jun 2018 9,555 0 0 0 3,000
01 - 04 Jul 2018 9,555 0 0 0 3,000
08 - 11 Jul 2018 9,555 0 0 0 3,000
15 - 18 Jul 2018 9,555 0 0 0 3,000
22 - 25 Jul 2018 9,555 0 0 0 3,000
05 - 08 Aug 2018 9,555 0 0 0 3,000
02 - 05 Sep 2018 9,555 0 0 0 3,000
09 - 12 Sep 2018 9,555 0 0 0 3,000
16 - 19 Sep 2018 9,555 0 0 0 3,000
23 - 26 Sep 2018 9,999 0 0 0 3,000
30 Sep - 03 Oct 2018 9,999 0 0 0 3,000
07 - 10 Oct 2018 9,999 0 0 0 3,000
15 - 18 Oct 2018 9,999 0 0 0 3,000
23 - 26 Oct 2018 11,111 0 0 0 3,000
หมายเหตุ

กรณีที่ไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้นั้นทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวเท่านั้นเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องใช้   พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใช้ พาสปอร์ตข้าราชการต้องดำเนินการยื่นวีซ่าตามปกติ และพาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางนะคะ