ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน Season2 (เม.ย.-ต.ค.61) BY SL

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน Season2 (เม.ย.-ต.ค.61) BY SL
ราคา: 12,555 บาท
รหัสสินค้า: GLT_COYOTE_SL
สถานะสินค้า:

โคโยตี้ ไต้หวัน Season2 (เม.ย.-ต.ค.61)
โดยสายการบิน Thai Lion Air
ทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป101 - ช้อปปิ้งฟินๆ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ซีเหมินติง สยามสแควร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวันดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว
29 Mar - 02 Apr 2018 13,999 0 0 5,000 4,500
11 - 15 Apr 2018 19,999 0 0 5,000 4,500
12 - 16 Apr 2018 20,777 0 0 5,000 4,500
15 - 19 Apr 2018 13,999 0 0 5,000 4,500
18 - 22 Apr 2018 14,999 0 0 5,000 4,500
19 - 23 Apr 2018 14,999 0 0 5,000 4,500
20 - 24 Apr 2018 14,999 0 0 5,000 4,500
25 - 29 Apr 2018 14,999 0 0 5,000 4,500
26 - 30 Apr 2018 14,999 0 0 5,000 4,500
28 Apr - 02 May 2018 15,555 0 0 5,000 4,500
02 - 06 May 2018 13,333 0 0 5,000 4,500
03 - 07 May 2018 13,999 0 0 5,000 4,500
04 - 08 May 2018 13,333 0 0 5,000 4,500
10 - 14 May 2018 13,333 0 0 5,000 4,500
11 - 15 May 2018 13,333 0 0 5,000 4,500
16 - 20 May 2018 13,333 0 0 5,000 4,500
17 - 21 May 2018 13,333 0 0 5,000 4,500
18 - 22 May 2018 13,333 0 0 5,000 4,500
23 - 27 May 2018 13,999 0 0 5,000 4,500
24 - 28 May 2018 12,999 0 0 5,000 4,500
25 - 29 May 2018 13,999 0 0 5,000 4,500
26 - 30 May 2018 12,999 0 0 5,000 4,500
27 - 31 May 2018 12,999 0 0 5,000 4,500
06 - 10 Jun 2018 12,900 0 0 5,000 4,500
13 - 17 Jun 2018 12,555 0 0 5,000 4,500
20 - 24 Jun 2018 12,900 0 0 5,000 4,500
27 Jun - 01 Jul 2018 12,900 0 0 5,000 4,500
04 - 08 Jul 2018 12,555 0 0 5,000 4,500
11 - 15 Jul 2018 12,900 0 0 5,000 4,500
18 - 22 Jul 2018 12,900 0 0 5,000 4,500
25 - 29 Jul 2018 13,999 0 0 5,000 4,500
26 - 30 Jul 2018 14,999 0 0 5,000 4,500
27 - 31 Jul 2018 13,999 0 0 5,000 4,500
01 - 05 Aug 2018 12,555 0 0 5,000 4,500
08 - 12 Aug 2018 13,999 0 0 5,000 4,500
09 - 13 Aug 2018 14,999 0 0 5,000 4,500
10 - 14 Aug 2018 13,999 0 0 5,000 4,500
15 - 19 Aug 2018 12,999 0 0 5,000 4,500
22 - 26 Aug 2018 12,555 0 0 5,000 4,500
05 - 09 Sep 2018 12,555 0 0 5,000 4,500
12 - 16 Sep 2018 12,999 0 0 5,000 4,500
19 - 23 Sep 2018 12,999 0 0 5,000 4,500
26 - 30 Sep 2018 12,999 0 0 5,000 4,500
03 - 07 Oct 2018 13,555 0 0 5,000 4,500
04 - 08 Oct 2018 13,555 0 0 5,000 4,500
05 - 09 Oct 2018 13,555 0 0 5,000 4,500
10 - 14 Oct 2018 14,999 0 0 5,000 4,500
11 - 15 Oct 2018 15,999 0 0 5,000 4,500
12 - 16 Oct 2018 14,999 0 0 5,000 4,500
13 - 17 Oct 2018 14,999 0 0 5,000 4,500
17 - 21 Oct 2018 14,999 0 0 5,000 4,500
18 - 22 Oct 2018 15,999 0 0 5,000 4,500
19 - 23 Oct 2018 15,999 0 0 5,000 4,500
20 - 24 Oct 2018 14,999 0 0 5,000 4,500
21 - 25 Oct 2018 14,999 0 0 5,000 4,500
24 - 28 Oct 2018 13,333 0 0 5,000 4,500
25 - 29 Oct 2018 13,333 0 0 5,000 4,500
26 - 30 Oct 2018 13,333 0 0 5,000 4,500
 

 

หมายเหตุ

กรณีที่ไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้นั้นทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวเท่านั้นเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องใช้   พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใช้ พาสปอร์ตข้าราชการต้องดำเนินการยื่นวีซ่าตามปกติ และพาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางนะคะ