ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N BY XW มี.ค. – มิ.ย.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N BY XW มี.ค. – มิ.ย.61
ราคา: 13,888 บาท
รหัสสินค้า: ITC_XW-T24_XW
สถานะสินค้า:
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา  
5วัน3คืน เดินทาง มี.ค. – มิ.ย.61


เที่ยวครบทุกไฮไลท์  เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!
พักโรงแรม: ไทจง 1คืน  ไทเป 2คืน
เดินทางโดยสาย การบิน  NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ B777-200 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป

ทัวร์ไต้หวันดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์กำหนดการเดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2561
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก2-6ปี ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
24-28 มี.ค. 61 13,888  
 
 
 
 
 
ไม่มีราคาเด็ก
Inf 5,000฿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีราคาเด็ก
Inf 5,000฿
 
4,500 30
29มี.ค.-2เม.ย 61 14,888 4,500 30
30มี.ค.-3เม.ย 61 14,888 4,500 30
6-10เม.ย 61 16,888 4,500 30
10-14 เม.ย 61 19,888 4,500 30
12-16 เม.ย 61 21,888 4,500 30
13-17 เม.ย 61 21,888 4,500 30
14-18 เม.ย 61 19,888 4,500 30
20-24 เม.ย 61 15,888 4,500 30
21-25 เม.ย 61 15,888 4,500 30
27 เม.ย -1 พ.ค 61 17,888 4,500 30
28 เม.ย -2 พ.ค 61 16,888 4,500 30
4-8 พ.ค 61 15,888 4,500 30
5-9 พ.ค 61 14,888 4,500 30
11-15 พ.ค 61 16,888 4,500 30
12-16 พ.ค 61 14,888 4,500 30
18-22 พ.ค 61 14,888 4,500 30
19-23 พ.ค 61 13,888 4,500 30
25-29 พ.ค 61 15,888 4,500 30
26-30 พ.ค 61 14,888 4,500 30
1-5 มิ.ย 61 14,888 4,500 30
2-6 มิ.ย 61 13,888 4,500 30
8-12 มิ.ย 61 14,888 4,500 30
9-13 มิ.ย 61 13,888 4,500 30
15-19 มิ.ย 61 14,888 4,500 30
16-20 มิ.ย 61 13,888 4,500 30
22-26 มิ.ย 61 14,888   4,500 30
23-27 มิ.ย 61 13,888 4,500 30
30มิ.ย-4ก.ค 61 14,888 4,500 30
 
อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ไปกลับ พร้อมที่พัก  3คืน พักห้องละ  2-3  ท่าน  อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความตุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ** รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ   *ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น
 
ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%, นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท),ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000  NT สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ  ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า