EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN (ไทเป-ไถจง-ชิงจิ้ง) 6D4N BY XW ทัวร์ไต้หวันที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN (ไทเป-ไถจง-ชิงจิ้ง) 6D4N BY XW ทัวร์ไต้หวันที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 18,999 บาท
รหัสสินค้า: CUT_EASY-TAIWAN_XW
สถานะสินค้า:
EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN (ไทเป-ไถจง-ชิงจิ้ง)  6D4N BY XW 


ทัวร์ไต้หวันที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์ 
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1ท่าน
(พักห้องละ 2 ท่าน)
พักเดี่ยว
ราคาโปรโมชั่น : ไม่มีราคาเด็ก
26-31 ม.ค. 61 19,999.- 6,900.-
05-10 ก.พ. 60 19,999.- 6,900.-
19 – 24 มี.ค. 60 18,999.- 6,900.-
ราคาอื่นๆ
 1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 6,000 บาท
 2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 9,900 บาท
             กรณีเป็นชาวต่างชาติ หรือถือพาสปอร์ตที่ไม่ใช่พาสฯไทย เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท ทางบริษัท
             ไม่รวมค่าวีซ่าให้และลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขอวีซ่าเอง)

ราคาทัวร์นี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป
  น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 07กิโลกรัม
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • โรงแรมระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน
 • บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ1,200NTDหรือประมาณ1,500บาท(ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม 
 • ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ (ลูกค้าต้องเป็นคนดำเนินการยื่นวีซ่าเอง) ทางบริษัทเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท
 • ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศทางบริษัทขออนุญาติจะเก็บค่าวีซ่า