TAIWAM (ไต้หวันสิงโตคำราม) 5D3N BY SL ทัวร์ไต้หวันที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

TAIWAM  (ไต้หวันสิงโตคำราม)  5D3N BY SL  ทัวร์ไต้หวันที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 15,999 บาท
รหัสสินค้า: FMS_TLA-SL398_SL
สถานะสินค้า:
TAIWAM  (ไต้หวันสิงโตคำราม)  5D3N BY SL 

ทัวร์ไต้หวันที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์เงื่อนไขและราคา
ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม
พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
14 – 18 NOV’17 11,999 11,999 11,999 11,999 2,500
15 – 19 NOV’17 11,999 11,999 11,999 11,999 2,500
21 – 25 NOV’17 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500
22 – 26 NOV’17 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
28 NOV–02 DEC’17 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
29 NOV-03 DEC’17 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500
30 NOV-04 DEC’17 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
01 - 05 DEC’17 15,999 15,999 15,999 15,999 2,500
06 – 10 DEC’17 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
12 – 16 DEC’17 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500
13 – 17 DEC’17 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500
19 – 23 DEC’17 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500
20 – 24 DEC’17 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500
28 DEC’17-01 JAN’18 20,999 20,999 20,999 20,999 3,600
29 DEC’17-02 JAN’18 20,999 20,999 20,999 20,999 3,600
30 DEC’17-03 JAN’18 19,999 19,999 19,999 19,999 3,600
10 – 14 JAN’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
11 – 15 JAN’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
17 – 21 JAN’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
18 – 22 JAN’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
24 – 28 JAN’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
30 JAN-03 FEB’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
31 JAN-04 FEB’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
07 – 11 FEB’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
21 – 25 FEB’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
23 – 27 FEB’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
28 FEB-04 MAR’18 17,999 17,999 17,999 17,999 2,500
01 – 05 MAR’18 17,999 17,999 17,999 17,999 2,500
03 – 07 MAR’18 17,999 17,999 17,999 17,999 2,500
04 – 08 MAR’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
05 – 09 MAR’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
06 – 10 MAR’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
07 – 11 MAR’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
08 – 12 MAR’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
09 – 13 MAR’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
10 – 14 MAR’17 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
12 – 16 MAR’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
16 – 20 MAR’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
17 – 21 MAR’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500
19 – 23 MAR’18 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500


ราคานี้ รวมภาษีน้ำมันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจาก
วันที่  1 พ.ย.  2560  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง**
**กรุ๊ป 15 ท่านออกเดินทาง**
**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้อง  ยื่นวีซ่าเท่านั้น**
สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะมีค่าใช้จ่ายที่
     ทางสายการบินกำหนดหรือตามเงื่อนไขของสายการบิน)  (ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด Random Seat)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ
    บริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
    ชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
 
อัตราไม่นี้รวม
1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความ
ประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบิน
 กำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมี
 ค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า