ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน3คืน BY PG (พ.ค.-ธ.ค.61)

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน3คืน BY PG (พ.ค.-ธ.ค.61)
ราคา: 12,899 บาท
รหัสสินค้า: CIG_DANUNG_PG
สถานะสินค้า:
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน3คืน

+ ไฮไลท์ทัวร์ +
ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ 2 ร้านดัง และ กุ้งมังกรซอสน้ำแดงโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM
ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
พักโรงแรมที่เว้ ระดับ 4 ดาว / ดานัง ระดับ 3 ดาว

โดยสายการบิน Bangkok Airways  (เดินทาง พ.ค.-ธ.ค.61)


ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 
วันที่เดินทาง ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน
เด็กไม่มีเตียง พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม)
พักเดี่ยว
มีนาคม 2561
วันที่ 1 - 4 มีนาคม 61
( วันมาฆบูชา )
13,899.- 12,899.- 2,900.-
วันที่ 8 - 11 มีนาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 15 - 18 มีนาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 22 - 25 มีนาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 29 มี.ค.-1 เม.ย. 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
เมษายน 2561
วันที่ 5 - 8 เมษายน 61
( วันจักรี )
13,899.- 12,899.- 2,900.-
วันที่ 19 - 22 เมษายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 26 - 29 เมษายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
พฤษภาคม 2561
วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
มิถุนายน 2561
วันที่ 7 – 10 มิถุนายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 28 มิ.ย. – 1 ก.ค.61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
กรกฏาคม 2561
วันที่ 5 – 8 กรกฏาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 12 – 15 กรกฏาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 26 – 29 กรกฏาคม 61
( วันอาสาฬหบูชา )
13,899.- 12,899.- 2,900.-
สิงหาคม 2561
วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
 กันยายน 2561
วันที่ 6 – 9 กันยายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 13 – 16 กันยายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 27 – 30 กันยายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
ตุลาคม 2561
วันที่ 4 – 7 ตุลาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 61
(วันคล้ายวันสรรคต ร.9)
13,899.- 12,899.- 2,900.-
วันที่ 20 – 23 ตุลาคม 61
(วันปิยมหาราช)
13,899.- 12,899.- 2,900.-
วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
พฤศจิกายน 2561
วันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
ธันวาคม 2561
วันที่ 7 – 10 ธันวาคม 61
(วันรัฐธรรมนูญ)
13,899.- 12,899.- 2,900.-
วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 20 – 23 ธันวาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 29ธ.ค.-1ม.ค.61 19,899.- 18,899.- 4,000.-


 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลำต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ 
          ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
          ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา
          แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง