ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามครบทุกไฮไลท์ ดาลัด มุยเน่ 3วัน2คืน BY VZ (พ.ค.-ต.ค.61)

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามครบทุกไฮไลท์ ดาลัด มุยเน่ 3วัน2คืน BY VZ (พ.ค.-ต.ค.61)
ราคา: 8,888 บาท
รหัสสินค้า: CIG_DALAT_VZ
สถานะสินค้า:
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ดาลัด มุยเน่ 3วัน2คืน 

เที่ยวครบทุกไฮไลท์
ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวน้ำตก สนุกสนานกับการนั่งรถราง
พร้อมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง พร้อมจิบไวน์ดาลัด
พักโรงแรมดาลัด 5 ดาว / มุยเน่ 3 ดาว

 โดยสายการบิน Vietjetair (เดินทาง พ.ค.-ต.ค.61)


ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 
วันที่เดินทาง ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน
เด็กไม่มีเตียง พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม)
พักเดี่ยว
วันที่ 6 - 8 เมษายน 61 10,699.- 9,699.- 2,500.-
วันที่ 13 - 15 เมษายน 61 11,699.- 10,699.- 2,500.-
วันที่ 14 - 16 เมษายน 61 11,699.- 10,699.- 2,500.-
วันที่ 27 - 29 เมษายน 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
วันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 61 8,888.- 8,888.- 2,500.-
วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
วันที่ 15 – 17 มิถุนายน 61 8,888.- 8,888.- 2,500.-
วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
วันที่ 29มิ.ย.-1ก.ค.61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
วันที่ 6 – 8 กรกฏาคม 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
วันที่ 13 – 15 กรกฏาคม 61 8,888.- 8,888.- 2,500.-
วันที่ 20 – 22 กรกฏาคม 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
วันที่ 27 – 29 กรกฏาคม 61 10,699.- 9,699.- 2,500.-
วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
วันที่ 11 – 13 สิงหาคม 61 10,699.- 9,699.- 2,500.-
วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 61 8,888.- 8,888.- 2,500.-
วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
วันที่ 7 – 9 กันยายน 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
วันที่ 14 – 16 กันยายน 61 8,888.- 8,888.- 2,500.-
วันที่ 21 – 23 กันยายน 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 61 10,699.- 10,699.- 2,500.-
วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
 
หมายเหตุ : ราคา 8,888 เป็นราคาโปรโมชั่นไม่สามารถตัดกรุ๊ปได้ครับผม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลำต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ 
          ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
          ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา
          แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง