ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4วัน 3คืน BY FD มี.ค.-ต.ค.61

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4วัน 3คืน BY FD มี.ค.-ต.ค.61
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: JWL_JVN31_FD
สถานะสินค้า:
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน

4วัน 3คืน บินโดย 
THAI AIR ASIA

เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พักโรงแรม 3-4ดาว
พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร
บริหารอาหารบนเครื่อง ไป-กลับ

** แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง ** 

เดินทาง มี.ค.-ต.ค.61

ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว
01-04 ก.พ.61 12,900 12,900 3,500
01-04 มี.ค.61 14,900 14,900 4,000
08-11 มี.ค.61 11,900 11,900 3,500
15-18 มี.ค.61 11,900 11,900 3,500
22-25 มี.ค.61 12,900 12,900 3,500
29 มี.ค.-01 เม.ย.61 12,900 12,900 3,500
12-15 เม.ย.61 16,900 16,900 4,000
13-16 เม.ย.61 16,900 16,900 4,000
14-17 เม.ย.61 16,900 16,900 4,000
15-18 เม.ย.61 14,900 14,900 4,000
19-22 เม.ย.61 12,900 12,900 3,500
03-06 พ.ค.61 12,900 12,900 3,500
04-07 พ.ค.61 12,900 12,900 3,500
10-13 พ.ค.61 13,900 13,900 3,500
17-20 พ.ค.61 12,900 12,900 3,500
31 พ.ค.-03 มิ.ย.61 12,900 12,900 3,500
21-24 มิ.ย.61 12,900 12,900 3,500
28-1 ก.ค.61 12,900 12,900 3,500
05-08 ก.ค.61 12,900 12,900 3,500
26-29 ก.ค.61 12,900 12,900 3,500
02-05 ส.ค.61 11,999 11,999 3,500
17-20 ส.ค.61 11,999 11,999 3,500
24-27 ส.ค.61 11,999 11,999 3,500
06-09 ก.ย.61 11,999 11,999 3,500
13-16 ก.ย.61 11,999 11,999 3,500
20-23 ก.ย.61 11,999 11,999 3,500
04-07 ต.ค.61 11,999 11,999 3,500
11-14 ต.ค.61 12,900 12,900 3,500
18-21 ต.ค.61 12,900 12,900 3,500
25-28 ต.ค.61 12,900 12,900 3,500

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 150 ต่อท่าน/600 บาทต่อทิป
 •   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%