ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-จ่างอาน-ฟานซีปัน 4วัน3คืน BY TG เม.ย.-ต.ค.61

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-จ่างอาน-ฟานซีปัน 4วัน3คืน BY TG เม.ย.-ต.ค.61
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: JWL_JVN14_TG
สถานะสินค้า:
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ
ฮานอย-ซาปา-จ่างอาน-ฟานซีปัน

4วัน 3คืน
โดย THAI AIRWAYS


เดินทาง เม.ย.-ต.ค.61

ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว
19-22 เม.ย.61 13,900 13,900 3,500
20-23 เม.ย.61 13,900 13,900 3,500
26-29 เม.ย.61 13,900 13,900 3,500
28 เม.ย.-01 พ.ค.61 15,900 15,900 3,500
10-13 พ.ค.61 13,900 13,900 3,500
11-14 พ.ค.61 13,900 13,900 3,500
17-20 พ.ค.61 13,900 13,900 3,500
18-21 พ.ค.61 13,900 13,900 3,500
24-27 พ.ค.61 13,900 13,900 3,500
25-28 พ.ค.61 13,900 13,900 3,500
26-29 พ.ค.61 15,900 15,900 3,500
31 พ.ค.-03 มิ.ย.61 13,900 13,900 3,500
07-10 มิ.ย.61 13,900 13,900 3,500
08-11 มิ.ย.61 13,900 13,900 3,500
14-17 มิ.ย.61 13,900 13,900 3,500
21-24 มิ.ย.61 13,900 13,900 3,500
22-25 มิ.ย.61 13,900 13,900 3,500
28 มิ.ย.-01 ก.ค.61 13,900 13,900 3,500
05-08 ก.ค.61 13,900 13,900 3,500
06-09 ก.ค.61 13,900 13,900 3,500
12-15 ก.ค.61 13,900 13,900 3,500
19-22 ก.ค.61 13,900 13,900 3,500
20-23 ก.ค.61 13,900 13,900 3,500
28-31 ก.ค.61 15,900 15,900 3,500
02-05 ส.ค.61 13,900 13,900 3,500
09-12 ส.ค.61 13,900 13,900 3,500
10-13 ส.ค.61 15,900 15,900 3,500
16-19 ส.ค.61 13,900 13,900 3,500
23-26 ส.ค.61 13,900 13,900 3,500
24-27 ส.ค.61 13,900 13,900 3,500
30 ส.ค.-02 ก.ย.61 13,900 13,900 3,500
06-09 ก.ย.61 13,900 13,900 3,500
07-10 ก.ย.61 13,900 13,900 3,500
13-16 ก.ย.61 13,900 13,900 3,500
20-23 ก.ย.61 13,900 13,900 3,500
21-24 ก.ย.61 13,900 13,900 3,500
27-30 ก.ย.61 13,900 13,900 3,500
04-07 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500
05-08 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500
11-14 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500
12-15 ต.ค.61 15,900 15,900 3,500
13-16 ต.ค.61 15,900 15,900 3,500
18-21 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500
19-22 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500
25-28 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500
26-29 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 150 ต่อท่าน/600 บาทต่อทิป
 •   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าขึ้นกระเช้าฟานซีปัน (ค่าบัตรประมาณ 40 USD.)