ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4วัน3คืน BYTG พ.ค.-ต.ค.61

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4วัน3คืน BYTG พ.ค.-ต.ค.61
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: JWL_JVN13_TG
สถานะสินค้า:
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา
4วัน 3คืน โดย THAI AIRWAYS
เดินทาง พ.ค.-ต.ค.61


ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว
12-15 พ.ค.61 13,900 13,900 3,500
19-22 พ.ค.61 13,900 13,900 3,500
15-18 มิ.ย.61 13,900 13,900 3,500
29 มิ.ย.-02 ก.ค.61 13,900 13,900 3,500
13-16 ก.ค.61 13,900 13,900 3,500
03-06 ส.ค.61 13,900 13,900 3,500
17-20 ส.ค.61 13,900 13,900 3,500
31 ส.ค.-03 ก.ย.61 13,900 13,900 3,500
14-17 ก.ย.61 13,900 13,900 3,500
28 ก.ย.-01 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500
06-09 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500
27-30 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 150 ต่อท่าน/600 บาทต่อทิป
 •   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%