ทัวร์เวียดนาม เที่ยวซาปา สุดคุ้ม บินเช้า-กลับดึก ชมนาขั้นบันได ใหญ่ที่สุดในโลก 3D2N BY FD (มี.ค.-มิ.ย.61) ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวซาปา สุดคุ้ม บินเช้า-กลับดึก ชมนาขั้นบันได ใหญ่ที่สุดในโลก 3D2N BY FD (มี.ค.-มิ.ย.61) ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 8,888 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_HAN14_FD
สถานะสินค้า:
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวซาปา 3วัน2คืน

สุดคุ้ม!! บินเช้า-กลับดึก พักซาปา 2 คืน ชมนาขั้นบันได ใหญ่ที่สุดในโลก

เมนูพิเศษ!! สุกี้หม้อไฟ FREE!! ถุงผ้า+พัด+หมวก


+ ไฮไลท์ทัวร์ +

• หมู่บ้านกั๊ก กั๊ต • หมู่บ้านตะวัน • น้ำตกสีเงิน • วัดหงอกเซิน
• ช้อปปิ้งถนน 36 สาย• จัตุรัสบาดิงห์ • สุสานโฮจิมินห์
• ทำเนียบประธานาธิบดี • บ้านพักลุงโฮ • วัดเจดีย์เสาเดียว

โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61) 

ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
16 – 18 มีนาคม 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888
17 – 19 มีนาคม 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888
23 – 25 มีนาคม 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888
24 – 26 มีนาคม 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888
05 – 07 เมษายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888
15 – 17 เมษายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888
16 – 18 เมษายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888
04 – 06 พฤษภาคม 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888
08 – 10 มิถุนายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888
15 – 17 มิถุนายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888
22 – 24 มิถุนายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 1200 บาท /ทริป/ต่อท่าน **หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1200 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ*
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%