ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียด นั่งกระเช้าเที่ยวชม นานาฮิลล์ พักโรงแรม 4 ดาวเมืองเว้ 4D3N BY PG (ม.ค.-มิ.ย.61) ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียด นั่งกระเช้าเที่ยวชม นานาฮิลล์ พักโรงแรม 4 ดาวเมืองเว้ 4D3N BY PG (ม.ค.-มิ.ย.61) ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 12,888 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_DAD02_PG
สถานะสินค้า:
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม 4วัน3คืน

นั่งกระเช้าเที่ยวชม นานาฮิลล์ พักโรงแรม 4 ดาวเมืองเว้

สนุกสนานกับการแสดง!! ล่องชมแม่น้ำหอม เต็มอิ่มกับเมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร

ฟรี!! หมวก+ถุงผ้า+พัด


+ ไฮไลท์ทัวร์ +

พระราชวังเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – สะพานญี่ปุ่น
สะพานมังกร - วัดหลินอึ๋ง - หาดหมีเคว

โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (เดินทาง ม.ค.-มิ.ย.61) 

ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
25 – 28 มกราคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 8,888
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 8,888
22 – 25 มีนาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,588
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,588
05 – 08 เมษายน 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,588
19 – 22 เมษายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 8,888
17 – 20 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 8,888
24 – 27 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 8,888
14 – 17 มิถุนายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 8,888
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 8,888
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน **หัวหนทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน **หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.     
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ*
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%