ล่องเรือสำราญสุดหรู Costa Fortuna-แหลมฉบัง-เกาะฟูก๊วก-แหลมฉบัง 5D4N By Costa 31ต.ค.- 4พ.ย.61

ล่องเรือสำราญสุดหรู Costa Fortuna-แหลมฉบัง-เกาะฟูก๊วก-แหลมฉบัง 5D4N By Costa 31ต.ค.- 4พ.ย.61
ราคา: 15,999 บาท
รหัสสินค้า: VWT_B2C-VWTC001_A
สถานะสินค้า:
ล่องเรือสำราญสุดหรู Costa Fortuna
แหลมฉบัง-สีหนุวิลล์-เกาะฟูก๊วก-เกาะสมุย-แหลมฉบัง
5วัน4คืน โดยเรือ Costa
เดินทางวันที่ 31 ต.ค.- 4 พ.ย.61

ล่องเรือสำราญที่หรูและปลอดภัยที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 
ราคาห้องพัก
ประเภทห้องพัก
ผู้ใหญ่ท่านละ
(พัก 2 ท่าน)
ผู้ใหญ่ 3rd//4th
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี *พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน* พักเดี่ยว
ห้องพักไม่มีหน้าต่าง 15,999 11,999 8,999 23,999
ห้องมีหน้าต่าง 18,999 11,999 8,999 26,999
ห้องมีระเบียง 21,999 11,999 8,999 31,999
Mini Suite 23,999 N/A N/A N/A
Suite 26,999 13,999 8,999 N/A
Grand Suite 29,999 13,999 8,999 N/A
Hello Kitty Room Balcony 24,999 11,999 8,999 N/A


 
อัตรานี้รวม:
 1. ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
 2. อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ
 3. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ
 4. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 6. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
อัตรานี้ไม่รวม   ค่าทิปพนักงานบนเรือ
สำหรับห้องพักแบบ Inside / Oceanview / Balcony / Hello Kitty Room Balcony  เก็บทิปท่านละ
 • ผู้ใหญ่                                                ท่านละ  58  USD
 • เด็ก ( อายุระหว่าง 4-13ปี)                       ท่านละ  29  USD
สำหรับห้องพักแบบ Mini Suite / Suite / Grand Suite เก็บทิปท่านละ
 • ผู้ใหญ่                                                        ท่านละ  70  USD
 • เด็ก ( อายุระหว่าง 4-13ปี)                         ท่านละ  35  USD
ตลอดการเดินทาง 5 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมสำหรับการล่องเรือสำราญ ในส่วนนี้ลูกค้าต้องไปชำระเองบนเรือและจะถูกชาร์ตเข้าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ
 
***** หมายเหตุ สำหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลยครับ *****
อัตรานี้ไม่รวม:
 1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ  58  USD / เด็ก (อายุระหว่าง 4-13ปี) ท่านละ  29   USD
 2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
 3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 4. ค่าเพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 6. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ