ทัวร์เวียดนามกลาง 6 วัน 5 คืน โดยรถโค้ช (มี.ค.-ธ.ค.61)

ทัวร์เวียดนามกลาง 6 วัน 5 คืน โดยรถโค้ช (มี.ค.-ธ.ค.61)
ราคา: 8,999 บาท
รหัสสินค้า: DHD_VN_COACH
สถานะสินค้า:
ทัวร์เวียดนามกลาง 6 วัน 5 คืน โดยรถโค้ช
เดินทาง มีนาคม - ธันวาคม

เว้ ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน
สะหวันนะเขต-ดองฮา-เขตปลอดทหาร-อุโมงค์วินห์ม็อก-เว้-
พระราชวังหลวง-เจดีย์เทียนมู-วัดลี่งอื๊ง
ฮอยอัน-ดานัง-ภูเขาบาน่า(ขึ้นกระเช้า)-ตลาดดองบา-ล่องเรือแม่น้ำหอม

( พักดี มีระดับ โรงแรม 4 ดาว ที่เว้ )

( พักดี มีระดับ โรงแรม 3 ดาว ที่ดานัง )
บริการอาหารเมนูพิเศษอาหารทะเล


* ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์ *

 
อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ
2 – 3 ท่าน
ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1
เด็กมีเตียง
(อายุต่ำกว่า 12 ปี)
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กมีเตียง
(อายุต่ำกว่า 12 ปี)
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กไม่มีเตียง
(อายุต่ำกว่า 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม
28 - 5 มีนาคม 2561 8,999 8,499 8,499 7,499 2,400
30 - 4 เมษายน 2561 8,999 8,499 8,499 7,499 2,400
12 - 17 เมษายน 2561 8,999 8,499 8,499 7,499 2,400
27 - 2 พฤษภาคม 2561 8,999 8,499 8,499 7,499 2,400
26 - 31 กรกฎาคม 2561 8,999 8,499 8,499 7,499 2,400
10 - 15 สิงหาคม 2561      8,999 8,499 8,499 7,499 2,400
12-17 ตุลาคม 2561 8,999 8,499 8,499 7,499 2,400
19 - 24 ตุลาคม 2561 8,999 8,499 8,499 7,499 2,400
30 - 5 ธันวาคม 2561         8,999 8,499 8,499 7,499 2,400
28 - 2 มกราคม 2562         8,999 8,499 8,499 7,499 2,400


*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์) .............. บาท ***
** ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์และทีมงานมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท/ทริป/ท่าน **
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  • ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
  • ค่าโรงแรมที่พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 – 4 ดาว มาตรฐาน
  • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าอาหารรวม 12 มื้อ ตามที่ระบุในราย (หากท่านชอมทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ  หรือมีเด็กควรนำอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)
  • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตามรายการ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยง / ค่าโทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และทีมงานคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท / ทริป / ท่าน
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้องเพื่อนำไปหักค่าใช้จ่าย