อู่ตะเภา เกาะไหหลำ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 4D3N BY HU (มี.ค.-พ.ค.61)

อู่ตะเภา เกาะไหหลำ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 4D3N BY HU (มี.ค.-พ.ค.61)
ราคา: 11,990 บาท
รหัสสินค้า: EPC_HU003_HU
สถานะสินค้า:
อู่ตะเภา เกาะไหหลำ...นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์(HU)
  • นมัสการเจ้าแม่กวนอิม...องค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
  • อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง..อนุสรณ์ความรักโรแมนติก ของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี
  • อาหารพิเศษ...ไก่เหวินชาง ต้นตำรับไก่ไหหลำ / อาหารเจวัดหนานซาน / อาหารขึ้นชื่อสี่อย่าง(ไก่ไหหลำ ปูท้องถิ่นนึ่ง เป็ดพะโล้ เนื้อแกะตงซาน)
 ทัวร์ไหหลำดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็ก 8- 12 ปี(เสริมเตียง) เด็ก 8- 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่ 03-06 มี.ค. 61 11,990.- 11,990.- 11,990.- 3,500.-
วันที่ 10-13 มี.ค. 61 11,990.- 11,990.- 11,990.- 3,500.-
วันที่ 17-20 มี.ค. 61 11,990.- 11,990.- 11,990.- 3,500.-
วันที่ 07-10 เม.ย. 61 14,990.- 14,990.- 14,990.- 3,500.-
วันที่ 14-17 เม.ย. 61 17,990.- 17,990.- 17,990.- 3,500.-
วันที่ 21-24 เม.ย. 61 14,990.- 14,990.- 14,990.- 3,500.-
วันที่ 28 เม.ย.-01 พ.ค. 61 14,990.- 14,990.- 14,990.- 3,500.-
วันที่ 05-08 พ.ค. 61 14,990.- 14,990.- 14,990.- 3,500.-
วันที่ 12-15 พ.ค. 61 14,990.- 14,990.- 14,990.- 3,500.-
วันที่ 19-22 พ.ค. 61 14,990.- 14,990.- 14,990.- 3,500.-
วันที่ 26-29 พ.ค. 61 14,990.- 14,990.- 14,990.- 3,500.-
***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 6,000.-  / ท่าน ***
***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าวีซ่ากรุ๊ปฟรีที่ด่านไหหลำแล้ว***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
ท่านละ 100 หยวน /ทริป/ต่อท่าน // หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.     ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.     ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3.     ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4.     ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.     ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.     ค่าวีซ่ากรุ๊ปฟรีที่ด่านไหหลำ
        หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปฟรี ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปฟรีได้   ทางบริษัทขอสวงนสิทธิ์ เก็บค่าวีซ่าเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์ (ยื่นปกติ 4 วัน ทำการ)
7.     ค่ารถรับส่งจากกรุงเทพ (ศูนย์การค้า SHOW DC (RCA) – สนามบินอู่ตะเภา-กรุงเทพ (ศูนย์การค้า SHOW DC (RCA) **หากท่านใดต้องการรถรับส่งต้องแจ้งล่วงหน้าหลังจากที่ท่านทำจอง ภายใน 20 วันก่อนเดินทาง**
8.     ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
        ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
        เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
        - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
        - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
        ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
        [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
        ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
        [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
9.     รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
10.    อัตรานี้สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
หากลูกค้าถือพาสปอร์ตฮ่องกง เก็บเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน จากค่าทัวร์
หากลูกค้าถือพาสปอร์ตไต้หวัน เก็บเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน จากค่าทัวร์
หากลูกค้าถือพาสปอร์ตจีน      เก็บเพิ่ม 4,000 บาท/ท่าน จากค่าทัวร์
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.     กระเป๋าเดินทาง
2.     กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
3.     ค่าทำหนังสือเดินทาง
4.     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5.     ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6.     ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.     ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 100 หยวน/ท่าน/ทริป
8.      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%