ทัวร์เวียดนามเหนือ พักหรู 5 ดาว 5D4N BY SL(เดินทาง31ม.ค. - 27 มิ.ย.61)

ทัวร์เวียดนามเหนือ พักหรู 5 ดาว 5D4N BY SL(เดินทาง31ม.ค. - 27 มิ.ย.61)
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: BID_VN07_SL
สถานะสินค้า:
ทัวร์เวียดนามเหนือ ไปครั้งเดียวเที่ยวให้ครบ
ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5 วัน 4 คืน By SL

พักหรู 5 ดาว!! อิ่มอร่อยบุฟเฟต์นานาชาติ SEN BUFFET
(เดินทาง31ม.ค. - 27 มิ.ย.61) ทัวร์เวียดนาม ดีที่สุดกับมิร่า ออนทัวร์


 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5วัน 4 คืน บิน SL
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
31 ม.ค.61 4 ก.พ.61 34 13,900 13,900 12,900 3,500
7 ก.พ.61 11 ก.พ.61 34 13,900 13,900 12,900 3,500
14 ก.พ.61 18 ก.พ.61 34 14,900 14,900 13,900 3,500
21 ก.พ.61 25 ก.พ.61 34 13,900 13,900 12,900 3,500
28 ก.พ.61 4 มี.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 3,500
7 มี.ค.61 11 มี.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 3,500
14 มี.ค.61 18 มี.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 3,500
21 มี.ค.61 25 มี.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 3,500
28 มี.ค.61 1 เม.ย.61 34 13,900 13,900 12,900 3,500
4 เม.ย.61 8 เม.ย.61 34 14,900 14,900 13,900 3,500
11 เม.ย.61 15 เม.ย.61 34 14,900 14,900 13,900 3,500
18 เม.ย.61 22 เม.ย.61 34 13,900 13,900 12,900 3,500
25 เม.ย.61 29 เม.ย.61 34 14,900 14,900 13,900 3,500
2 พ.ค.61 6 พ.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 3,500
9 พ.ค.61 13 พ.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 3,500
16 พ.ค.61 20 พ.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 3,500
23 พ.ค.61 27 พ.ค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500
30 พ.ค.61 3 มิ.ย.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500
6 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500
13 มิ.ย.61 17 มิ.ย.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500
20 มิ.ย.61 24 มิ.ย.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500
27 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500
..


.
..
..


.....


.
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 •  
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 750 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)