MIRA ONTOUR KOREA PLUS+JOY SPRING 4D2N BY ZE ทัวร์เกาหลีดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

MIRA ONTOUR KOREA PLUS+JOY SPRING 4D2N BY ZE ทัวร์เกาหลีดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 10,300 บาท
รหัสสินค้า: TWT_KONPJ_ZE
สถานะสินค้า:
MIRA ONTOUR KOREA PLUS+JOY SPRING 4D2N BY ZE

ทัวร์เกาหลีดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์ 
อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
พฤษภาคม : 20-24 , 21-25 13,300.-/คน 5,900.-
พฤษภาคม : 13-17 , 14-18 , 22-26 , 26-30 , 27-31 , 28-1 มิ.ย. 13,600.-/คน
พฤษภาคม : 6-10 , 7-11 , 15-19 , 19-23 , 23-27 , 24-28 , 25-29 13,900.-/คน
พฤษภาคม: 1-5 , 5-9 , 8-12 , 12-16 , 16-20 , 17-21 , 18-22 14,300.-/คน
พฤษภาคม : 2-6 , 3-7 , 4-8 , 9-13 , 10-14 , 11-15 14,600.-/คน
มีนาคม : 4-8 , 5-9
เมษายน : 21-25 , 22-26 , 23-27
14,900.-/คน
มีนาคม : 3-7 , 6-10 , 10-14
เมษายน : 8-12 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 ,
15,300.-/คน
มีนาคม : 1-5 , 2-6 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 11-15 , 12-16 , 18-22 , 19-23
เมษายน : 6-10 , 7-11 , 9-13 , 16-20 , 24-28 , 29- 3พ.ค. , 30- 4 พ.ค.
15,600.-/คน
มีนาคม : 13-17 , 17-21 , 25-29 , 26-30
เมษายน : 1-5 , 2-6 , 25-29 , 26-30 , 28- 2พ.ค.
15,900.-/คน
มีนาคม : 14-18 , 15-19 , 16-20 , 20-24 , 24-28 , 27-31 ,  31-4เม.ย.
เมษายน : 3-7 , 10-14 , 15-19
16,300.-/คน
มีนาคม : 21-25 , 22-26 , 23-27 , 28-1 เม.ย. , 29-2 เม.ย. , 30-3 เม.ย. 16,600.-/คน
เมษายน : 27- 1พ.ค. 17,900.-/คน
เมษายน : 14-18 18,600.-/คน
เมษายน : 4-8 18,900.-/คน
เมษายน : 5-9 19,600.-/คน
เมษายน : 11-15 20,600.-/คน
เมษายน : 13-17 22,600.-/คน
เมษายน : 12-16 23,600.-/คน 

เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง
   1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice
      ราคาปกติชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice
   2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท
 
ราคานี้รวม
-           ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
-           ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
-            ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-           ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
-            ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น
-           ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
             (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
-           ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
ราคานี้ไม่รวม
-           ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 900 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
-           ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
-           ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
-           ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
-           ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะ
เป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
-           ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้ว
กรณียกเลิกการเดินทาง
-           ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจำ
-           ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 (ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )   
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด