ทัวร์เกาหลี เที่ยว โซล เกาะนามิ 3D2N BY ZE ก.ย.-พ.ย.61

ทัวร์เกาหลี เที่ยว โซล เกาะนามิ 3D2N BY ZE ก.ย.-พ.ย.61
ราคา: 11,300 บาท
รหัสสินค้า: TTK_KPSA_ZE
สถานะสินค้า:
ทัวร์เกาหลี เที่ยว โซล เกาะนามิ 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง 31 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561
(บินโดย  EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY) 

* ไฮไลท์ *
เกาะนามิ  - บลูเฮาส์  - พระราชวังถ็อกซูกุง  - คลองชองเกชอน  - จตุรัสควางฮวามุน  -
โซลโล 7017 - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท  -
ล๊อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ศูนย์โสม  - ร้านสมุนไพร  -
หอคอยกรุงโซล  - ดิวตี้ฟรี  - ตลาดเมียงดง  - ร้านละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ


* ทัวร์เกาหลีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ *
 
อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
กันยายน  : 2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 ,18-21
23-26 , 24-27 , 25-28 , 30-3ต.ค.
14,300.-/คน 4,900.-
กันยายน : 1-4 , 5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 26-29 , 29-2ต.ค. 14,600.-/คน
สิงหาคม : 31-3 ก.ย.
กันยายน : 6-9 , 7-10 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 , 28-1ต.ค.
14,900.-/คน
ตุลาคม : 1-4 , 2-5 , 7-10 , 8-11 , 9-12
พฤศจิกายน : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 , 20-23 ,
25-28 , 26-29 , 27-30
15,300.-/คน
ตุลาคม : 3-6 , 6-9
พฤศจิกายน : 3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 28-1ธ.ค.
15,600.-/คน
ตุลาคม : 4-7 , 5-8
พฤศจิกายน : 1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26
29-2ธ.ค. , 30.-3ธ.ค.
15,900.-/คน
ตุลาคม : 15-18 , 16-19 , 23-26 , 28-31 , 29-1พ.ย. ,30-2พ.ย. 16,300.-/คน
ตุลาคม : 10-13 , 14-17 , 17-20 , 22-25 ,24-27 , 27-30 ,31-3พ.ย. 16,600.-/คน
ตุลาคม : 18-21 ,  25-28 , 26-29 16,900.-/คน
ตุลาคม : 13-16 17,600.-/คน
ตุลาคม : 11-14 , 21-24 17,900.-/คน
ตุลาคม : 19-22 18,900.-/คน
ตุลาคม : 12-15 , 20-23 20,900.-/คน
 


 

ราคานี้รวม
-              ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
-              ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
-               ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-              ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
-               ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น
-              ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
             (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
-              ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
             (กรณีมีการเคลมประกันเอกสารขอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
ราคานี้ไม่รวม
-              ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
-              ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
-              ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
-              ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
-              ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้เดินทางเตรียมเอกสารและดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น  (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
-              ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย