ทัวร์เกาหลี เที่ยว เจจู ฤดูหนาว 3วัน2คืน BY ZE ธ.ค.61-ก.พ.62

ทัวร์เกาหลี เที่ยว เจจู ฤดูหนาว 3วัน2คืน BY ZE ธ.ค.61-ก.พ.62
ราคา: 9,100 บาท
รหัสสินค้า: TTK_JJSW_ZE
สถานะสินค้า:
ทัวร์เกาหลี เที่ยว เจจู ฤดูหนาว 3วัน2คืน
* ไฮไลท์ *
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค –
ร้านน้ำมันสน  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ –
พิพิธภัณฑ์แฮนยอ  - ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร
ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู


ทัวร์เกาหลีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 
อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
ธันวาคม: 2-5 , 3-6 , 4-7 , 10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 , 18-21
มกราคม : 6-9 , 7-10 , 8-11 , 13-16, 14-17 , 15-18 , 20-23 , 21-24
22-25 , 27-30 , 28-31 , 29-1ก.พ.
กุมภาพันธ์ : 10-13 , 11-14 , 12-15 , 19-22 , 24-27 , 25-28 ,26-1มี.ค.
12,100./คน 4,900.-
ธันวาคม: 1-4 , 5-8 , 9-12 , 12-15 , 15-18
มกราคม : 5-8 , 9-12 , 12-15 , 16-19 , 19-22 , 23-26 , 26-29 ,30-2ก.พ.
กุมภาพันธ์ : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 18-21 , 20-23 , 23-26,      
27-2มี.ค.
12,400./คน
ธันวาคม: 13-16 , 14-17
มกราคม : 10-13 , 11-14 , 17-20 ,18-21 , 24-27 , 25-28 , 31-3ก.พ.
กุมภาพันธ์ : 3-7 , 7-10 , 8-11 ,14-17 , 17-20 , 21-24 , 22-25 , 28-3มี.ค.
12,700./คน
ธันวาคม: 19-22
มกราคม : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7
13,400./คน
ธันวาคม: 20-23 , 21-24
กุมภาพันธ์ : 1-4 , 2-5 ,
13,700./คน
ธันวาคม: 22-25 , 23-26 , 24-27 14,100./คน
ธันวาคม: 8-11 , 25-28
กุมภาพันธ์ :15-18 , 16-19
14,700./คน
ธันวาคม: 6-9 , 26-29 , 31-3ม.ค. 16,700./คน
ธันวาคม: 7-10 , 27-30 , 30-2ม.ค. 19,700./คน
ธันวาคม: 29-1ม.ค. 21,700./คน
ธันวาคม: 28-31 22,700./คน 
 
 
ราคานี้รวม
-           ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
-           ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
-            ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-           ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
-           ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น
-           ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
             (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
-           ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
            (ขอสงวนสิทธิ์เอกสารเบิกประกัน หรือ ใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ราคานี้ไม่รวม
-           ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
-           ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
-           ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
-           ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
-           ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้เดินทางเตรียมเอกสารและดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น  (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว ผู้เดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
-           ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย