ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA CHECK IN SEOUL 5D2N BY XJ (พ.ค.-ส.ค.61)

ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA CHECK IN SEOUL 5D2N BY XJ (พ.ค.-ส.ค.61)
ราคา: 12,999 บาท
รหัสสินค้า: HPT_HKS-XJ52-A03
สถานะสินค้า:
ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA CHECK IN SEOUL 5D2N
เดินสะพานกระจก ถ้ำควังเมียง ไชน่าทาวน์ พระราชวังถ๊อกซู 
โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 
(เดินทาง พ.ค.-ส.ค.61)


ทัวร์เกาหลีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการ
เดินทาง
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว จอยแลนด์ หมายเหตุ  
วันที่ 8-12 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999    
วันที่ 12-16 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999    
วันที่ 19-23 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999    
วันที่ 23-27 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999    
วันที่ 15-19 มิถุนายน 61 12,999 12,999 5,000 6,999    
วันที่ 20-24 มิถุนายน 61 13,999 13,999 5,000 6,999    
วันที่ 23-27 มิถุนายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999    
วันที่ 28-2 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 29-3 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 4-8 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 6-10 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 11-15 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 13-17 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 18-22 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 20-24 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 22-26 สิงหาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 29-2 กันยายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
INFANT (เด็กเล็กอายุ ไม่เกิน 2 ปี) ราคา 6,000 บาท
 
ราคาทัวร์รวม
1.        ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ                             2.          ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.        ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ                              4.          ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5.        ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ                             6.        ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7.        ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.                       8.          หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
9.        ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
10.      น้ำเปล่าวันละ 1 ขวด               
 
ราคาทัวร์ไม่รวม  
1.        ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2.        ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
3.        ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด ปกติ 20 กิโลกรัม
4.        ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
5.        ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,200 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
6.        ค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 
เงื่อนไขการจองทัวร์
*         กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000 บาท ที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
*         ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง
*         หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯจะทำการออกตั๋ว โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ก่อนการเดินทางเท่านั้น