ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA ENJOY SPRING&SUMMER 5D3N BY TW (มี.ค.- มิ.ย.61)

ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA ENJOY SPRING&SUMMER 5D3N BY TW (มี.ค.- มิ.ย.61)
ราคา: 14,999 บาท
รหัสสินค้า: HPT_HKS-TW53-AC03
สถานะสินค้า:
ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA ENJOY SPRING&SUMMER 5D3N 
 
            สกายวอคเมืองชุนชอน นั่งรถไฟหัวมังกร ป้อมฮวาซอง พระราชวังถ็อกซู
ถ้ำควังเมียงเมียงดง ทงแดมุน ย่านฮงแด
BBQ BUFFET , ไก่ตุ๋นโสม , หมูย่างเกาหลีต้นตำหรับ
บินโดย T'WAY (เดินทาง มี.ค.- มิ.ย.61)

ทัวร์เกาหลีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 
เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว จอยแลนด์ หมายเหตุ
วันที่ 22-26 มีนาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 23-27 มีนาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 24-28 มีนาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 25-29 มีนาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 26-30 มีนาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 27-31 มีนาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 28-1 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 31-4 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999 เต็ม
วันที่ 1-5 เมษายน 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 4-8 เมษายน 61 17,999 17,999 5,000 9,999  
วันที่ 7-11 เมษายน 61 17,999 17,999 5,000 9,999  
วันที่ 11-15 เมษายน 61 23,999 23,999 5,000 13,999  
วันที่ 16-20 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 17-21 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 18-22 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 19-23 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 20-24 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 21-25 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 22-26 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 23-27 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 24-28 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 25-29 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 26-30 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 27-1 พฤษภาคม 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 29-3 พฤษภาคม 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 3-7 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 8-12 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 9-13 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 15-19 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 16-20 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999 เต็ม
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 22-26 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 23-27 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 24-28 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 29-2 มิถุนายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 30-3 มิถุนายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 31-4 มิถุนายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 5-9 มิถุนายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 6-10 มิถุนายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 7-11 มิถุนายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 12-16 มิถุนายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 13-17 มิถุนายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 14-18 มิถุนายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 19-23 มิถุนายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 20-24 มิถุนายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 21-25 มิถุนายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 26-30 มิถุนายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 27-1 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วันที่ 28-2 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
INFANT (เด็กเล็กอายุ ไม่เกิน 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
ราคาทัวร์รวม
1.         ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ                                  2.         ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.         ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ                                   4.         ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5.         ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ                                 6.         ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7.         ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.                           8.         หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
9.         ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
10.       น้ำเปล่าวันละ 1 ขวด                  
 
ราคาทัวร์ไม่รวม  
1.         ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2.         ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
3.         ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด ปกติ 20 กิโลกรัม
4.         ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
5.         ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,200 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)