EASY KOREA LIKE SPRING 5D3N BY LJ (MAY'18)

EASY KOREA LIKE SPRING 5D3N BY LJ (MAY'18)
ราคา: 16,900 บาท
รหัสสินค้า: CUT_EKLS_LJ
สถานะสินค้า:
EASY KOREA LIKE SPRING
เกาหลี - เกาะนามิ - ไร่สตอเบอร์รี่ 5วัน3คืน
เดินทาง พฤษภาคม 61 บินโดยสายการบินจินแอร์ 


ทัวร์เกาหลีดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
01 – 05 พฤษภาคม 2561  วันแรงงาน 18,900.- 5,500.-
03 – 07 พฤษภาคม 2561 17,900.- 5,500.-
05 – 09 พฤษภาคม 2561 17,900.- 5,500.-
07 – 11 พฤษภาคม 2561 16,900.- 5,500.-
09 – 13 พฤษภาคม 2561 17,900.- 5,500.-
11 – 15 พฤษภาคม 2561 17,900.- 5,500.-
13 – 17 พฤษภาคม 2561 16,900.- 5,500.-
15 – 19 พฤษภาคม 2561 16,900.- 5,500.-
17 – 21 พฤษภาคม 2561 17,900.- 5,500.-
19 – 23 พฤษภาคม 2561 17,900.- 5,500.-
21 – 25 พฤษภาคม 2561 16,900.- 5,500.-
23 – 27 พฤษภาคม 2561 17,900.- 5,500.-
25 – 29 พฤษภาคม 2561 17,900.- 5,500.-
27 – 31 พฤษภาคม 2561  วันวิสาขบูชา 18,900.- 5,500.-
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2561 วันวิสาขบูชา 18,900.- 5,500.-
*** ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก ***
ราคาอื่นๆ
 1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 7,900 บาท
 2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 7,900 บาท
 
ราคาทัวร์นี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป
  น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 12 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน
 • บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ  35,000 วอนหรือ 1,200 บาท ต่อท่านตลอดทริป
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 15 กิโลกรัม  /  ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ