ทัวร์เกาหลี The Best Time Autumn in Seoul 5D3N BY TG (ก.ย.-ต.ค.61)

ทัวร์เกาหลี The Best Time Autumn in Seoul 5D3N BY TG (ก.ย.-ต.ค.61)
ราคา: 22,999 บาท
รหัสสินค้า: SBT_ICN-TG14_TG
สถานะสินค้า:
เกาหลี The Best Time Autumn in Seoul
5วัน3คืน โดยสายการบินไทย (TG) ก.ย.-ต.ค.61
ไฮไลท์ ทัวร์

- ชมความงดงามฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะนามิ
- ถนนเลียบกำแพงหิน ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและโรแมนติกสายหนึ่งในเกาหลี
- สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike พร้อมชมความงดงามของธรรมชาติ
- ขึ้นลิฟท์ชมวิว Lotte World Tower (SeoulSky) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ !!
- ชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตัวน้อยๆกับTeddy Bear Museum
- สุดคุ้ม...พักในเมืองโซล 3 คืน
- สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล
- พิเศษ!!....ให้ท่านสวมชุดฮันบกถ่ายรูปเกร๋ๆ สไตล์เกาหลี


ทัวร์เกาหลีคุ้มที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์


 
เกาหลี The Best Time Autumn in Seoul
By TG
กำหนดการเดินทาง ราคา
ผู้ใหญ่
(ห้องละ2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12  ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม  
พักเดี่ยว
เพิ่ม
06-10 กันยายน2561                 22,999.-                 22,999.-                21,999.-                     20,999.-                         4,900.-
20-24 กันยายน2561                  22,999.-                 22,999.-                21,999.-                     20,999.-                         4,900.-
27กันยายน-01ตุลาคม61           23,999.-                 23,999.-                22,999.-                     21,999.-                         4,900.-
04-08 ตุลาคม 2561                   24,999.-                 24,999.-                23,999.-                     22,999                           4,900.-
11-15 ตุลาคม 2561                   26,999.-                 26,999.-                25,999.-                     24,999.-                         4,900.-
(วันหยุดวันคล้ายสวรรคต ร.9)
12-16 ตุลาคม 2561                    26,999.-                 26,999.-                25,999.-                     24,999.-                        4,900.-
(วันหยุดวันคล้ายสวรรคต ร.9)
13-17 ตุลาคม 2561                    24,999.-                  24,999.-                23,999.-                     22,999                          4,900.-
(วันหยุดวันคล้ายสวรรคต ร.9)
18-22 ตุลาคม 2561                    25,999.-                  25,999.-               24,999.-                     23,999                           4,900.-
19-23 ตุลาคม 2561                    27,999.-                  27,999.-                26,999.-                    25,999.-                         4,900.-
(วันหยุดปิยะมหาราช)
20-24 ตุลาคม 2561                   25,999.-                   25,999.-                24,999.-                    23,999.-                         4,900.-
(วันหยุดปิยะมหาราช) บัส 1
20-24 ตุลาคม 2561                   25,999.-                   25,999.-                24,999.-                    23,999.-                         4,900.-
(วันหยุดปิยะมหาราช) บัส 2
22-26 ตุลาคม 2561                   24,999.-                   24,999.-                23,999.-                   22,999.-                         4,900.-
25-29 ตุลาคม 2561                   26,999.-                   26,999.-                25,999.-                   24,999.-                         4,900.-    
31-04พฤศจิกายน2561             24,999.-                    24,999.-                23,999.-                  22,999.-                         4,900.-
*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 10,900 บาท / ท่าน ***
*** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,900 บาท/ท่าน ***
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
 2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 4. หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 6. สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 5. ทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริป หรือ 1,200 บาท
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
การสำรองที่นั่ง
1.       กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.       ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน
3.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว