TAIWAN ONSEN 22 ล่องทะเลสาบสรุยันจันทรา ตึก 101 5D3N BY XW (เดินทางสงกรานต์ เมษายน 2561) ทัวร์ไต้หวันที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

TAIWAN ONSEN 22 ล่องทะเลสาบสรุยันจันทรา ตึก 101 5D3N BY XW (เดินทางสงกรานต์ เมษายน 2561) ทัวร์ไต้หวันที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 18,888 บาท
รหัสสินค้า: G25_TPE22_XW
สถานะสินค้า:
TAIWAN ONSEN 22 ล่องทะเลสาบสรุยันจันทรา ตึก 101 5D3N BY XW (เดินทางสงกรานต์ เมษายน 2561) 

ทัวร์ไต้หวันที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคาท่านละ
04 - 08 เมษายน 2561 18,888 18,888 18,888 5,000 10,888
05 - 09 เมษายน 2561 18,888 18,888 18,888 5,000 10,888
06 - 10 เมษายน 2561 18,888 18,888 18,888 5,000 10,888
10 - 14 เมษายน 2561 23,888 23,888 23,888 6,000 13,888
11 - 15 เมษายน 2561 24,888 24,888 24,888 6,000 14,888
12 - 16 เมษายน 2561 24,888 24,888 24,888 6,000 14,888
13 - 17 เมษายน 2561 23,888 23,888 23,888 6,000 13,888
14 - 18 เมษายน 2561 20,888 20,888 20,888 5,000 10,888
15 - 19 เมษายน 2561 19,888 19,888 19,888 5,000 10,888
18 - 22 เมษายน 2561 18,888 18,888 18,888 5,000 10,888
26 – 30 เมษายน 2561 18,888 18,888 18,888 5,000 10,888
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 61 19,888 19,888 19,888 5,000 10,888
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป และ กลับตามรายการที่ระบุ ชั้น Economy Class รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการ Upgrade เป็น Business Class กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงหักค่าตั๋วชั้น Economy Class ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามกำหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน Nok Scoot อนุญาตให้ผู้เดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม เท่านั้น และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เท่านั้น กรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สายการบินเท่านั้น
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,000 NTD เหรียญดอลล่าห์ไต้หวัน (หรือเป็นเงินไทย ประมาณ 1,100 บาท) / ทริป / ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน (รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่) ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท