EASY LANLA SPRING IN KOREA 5D3N BY 7C ทัวร์เกาหลีที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

EASY LANLA SPRING IN KOREA 5D3N BY 7C ทัวร์เกาหลีที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 16,900 บาท
รหัสสินค้า: CUT_EASY-7C2204-2203
สถานะสินค้า:
EASY LANLA SPRING IN KOREA  5D3N  BY 7C

ทัวร์เกาหลีที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
พักเดี่ยว  
16,900.- 5,500.-  
16,900.- 5,500.-  
16,900.- 5,500.-  
16,900.- 5,500.-  
16,900.- 5,500.-  
16,900.- 5,500.-  
*** ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก ***
ราคาอื่นๆ
 1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 7,900 บาท
 2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 7,900 บาท
 
ราคาทัวร์นี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป
  น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน
 • บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ  35,000 วอนหรือ 1,200 บาท ต่อท่านตลอดทริป
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 15 กิโลกรัม  /  ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ