ทัวร์อ่องกง ไหว้พระวัดดัง พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ชมวิวบนยอดSKY TERRACE 428 , 3D2N BY EK MAY-JUL'18

ทัวร์อ่องกง ไหว้พระวัดดัง พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ชมวิวบนยอดSKY TERRACE 428 , 3D2N BY EK MAY-JUL'18
ราคา: 16,900 บาท
รหัสสินค้า: CPT_CTSEK8_EK
สถานะสินค้า:
ทัวร์อ่องกง ไหว้พระวัดดัง พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง 3วัน2คืน

โดยสายการบินเอมิเรตส์
บินโดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก
นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน
นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม…อ่าวรีพัลส์เบย์...หรืออ่าวน้ำตื้น
พิเศษ!!...นั่งพีคแทรมชมแสงสียามค่ำคืน...ชมวิวบนยอดSKY TERRACE 428
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดกลางคืนเลดี้มาร์เก็ต / จิมซ่าจุ่ย / ซิตี้เกจ เอาท์เลท


** ทัวร์ฮ่องกงดีหรูที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ **
 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
มีเตียง+
1 ผู้ใหญ่
มีเตียง+
2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง+
2 ผู้ใหญ่
11-13 พ.ค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000
13-15 พ.ค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000
18-20 พ.ค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000
1-3 มิ.ย. 16,900 16,900 15,900 14,900 5,000
2-4 มิ.ย. 16,900 16,900 15,900 14,900 5,000
9-11 มิ.ย. 16,900 16,900 15,900 14,900 5,000
15-17 มิ.ย. 16,900 16,900 15,900 14,900 5,000
23-25 มิ.ย. 16,900 16,900 15,900 14,900 5,000
29มิ.ย.-01ก.ค. 16,900 16,900 15,900 14,900 5,000
30มิ.ย.-02ก.ค. 16,900 16,900 15,900 14,900 5,000
6-8 ก.ค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000
7-9 ก.ค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000
13-15 ก.ค. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,000
14-16 ก.ค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000
20-22 ก.ค. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,000
21-23 ก.ค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000
27-29 ก.ค. 22,900 22,900 21,900 20,900 5,000
28-30 ก.ค. 21,900 21,900 20,900 19,900 5,000 

**ทารก 0-2 ปี ราคา 3,500 บาท**
*** ราคาทัวร์ดังกล่าว ไม่มีของสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรือ กระเป๋า ***
 
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม 
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้องการสั่งเพิ่มกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างด้าว
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(คิดคำนวณจากค่าบริการ กรณีต้องการใบกำกับภาษี)ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คำนวณจากค่าบริการ)
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถประมาณคนละ 90 HKD/ทริป เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก